වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 296 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales Executive - Kandy
Sales Executive - Kandy

Leland industries

රු 20,000 - 75,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sale Promotion Officer - Kandy
Sale Promotion Officer - Kandy

Anusha Publications

රු 25,000 - 40,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - දක්ෂ රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් - මහනුවර
දක්ෂ රූපලාවන්‍ය ශිල්පීන් - මහනුවර

Kandy Liyo Salon

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee IT Assistant - Katugastota
Trainee IT Assistant - Katugastota

Health Sector

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Operators - Kandy
Data Entry Operators - Kandy

Online Advertising

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales Executive - Kandy
Sales Executive - Kandy

The Office Shop

රු 20,000 - 30,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Kitchen Helpers - Kandy
Kitchen Helpers - Kandy

Kings hotel group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Training Assistant Manager - Kandy
Training Assistant Manager - Kandy

optimo international

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Marketing Executive/ Officer - Digana
Marketing Executive/ Officer - Digana

Dumbara Natural Foods (Pvt) Ltd

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Chef Cum Cook - Kandy

Manor House Kandy

රු 20,000 - 50,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Sales Executive - Peradeniya

Royal Garden Milk Bar

රු 20,000 - 23,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sale Promotion Officer - Kandy
Sale Promotion Officer - Kandy

Anusha Publications

රු 25,000 - 40,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Steward - Kundasale
Steward - Kundasale

Vandy Hotel Group

රු 28,000 - 38,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Receptionist ‍ - Kandy
Receptionist ‍ - Kandy

Vandy Hotel Group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Pre School Teachers - Kandy
Pre School Teachers - Kandy

KANDY PRESCHOOL

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Light Vehical Driver
Light Vehical Driver

daylight (pvt) ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරික්ෂක - නුවර
සුපරික්ෂක - නුවර

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කන්ටෙනර් රථ සහයකයින් - මහ නුවර
කන්ටෙනර් රථ සහයකයින් - මහ නුවර

dl company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Office Assistant - Kandy
Office Assistant - Kandy

clerk company

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Sales & Marketing Executive - Kandy
Sales & Marketing Executive - Kandy

E Systems Technologies - Kandy

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant -Kandy
Room Assistant -Kandy

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Stewards - Peradeniya
Stewards - Peradeniya

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - kitchen H - Helpers
kitchen H - Helpers

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Steward - Kandy
Steward - Kandy

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කළමනාකරුවන් - මහනුවර
කළමනාකරුවන් - මහනුවර

DMI(PVT)LTD

රු 18,000 - 60,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Front Office Supervisor - Peradeniya

Hotel Gangaaddara Kandy (Pvt) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!