වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 172 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Data Entry Operator - Gampola

Ro Advertizing

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Web Developer - Kandy

Withheld

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Assistant Accountants - Kandy
Assistant Accountants - Kandy

S.J.I advertising

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry Operators Part Time - Kandy
Data Entry Operators Part Time - Kandy

Data entry solutions

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cash Collectors - Kandy
Cash Collectors - Kandy

Selfast Kandy

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Boy - Kandy
Room Boy - Kandy

Hotel Kandy

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - English Language Lecturers - Kandy
English Language Lecturers - Kandy

Golden College (Pvt) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Excavator Operator - Digana
Excavator Operator - Digana

SR Group of company

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Trainee Manager - Katugastota
Trainee Manager - Katugastota

granton international

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කන්ටේනර් සහායක - නුවර
කන්ටේනර් සහායක - නුවර

VDR Company

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Data Entry Operators - Kandy

Advertising Firm

රු 11,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කාර්යාල සහයක (කාන්තා/පිරිමි)-කටුගස්තොට
කාර්යාල සහයක (කාන්තා/පිරිමි)-කටුගස්තොට

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 36,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Office Clerk - Kandy
Office Clerk - Kandy

group of company

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Production Supervisor - Jaela

Anna Décor Company (pvt) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Supervisor (Male / Female) - Kandy
Supervisor (Male / Female) - Kandy

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Counter Officers - Kandy
Counter Officers - Kandy

මහනුවර

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Catering Assistant - Kandy
Catering Assistant - Kandy

Work the world (UK) Pvt.Ltd

රු 35,000 - 50,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Accounts Assistant - Katugastota
Accounts Assistant - Katugastota

Tulip clothing pvt Ltd

රු 15,000 - 20,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - JCB Operator - Digana
JCB Operator - Digana

Sithumina Group

රු 12,000 - 15,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - මහනුවර
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - මහනුවර

SR Group of company

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - JCB ඔපරේටර්වරුන් - නුවර
JCB ඔපරේටර්වරුන් - නුවර

Pehasara Consulting Service

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - F & B Stewards (Waiters) - Kandy
F & B Stewards (Waiters) - Kandy

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Supervisor - Kandy

optimo group

රු 28,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ස්කැෙව්ටර් සහයක - නුවර
ස්කැෙව්ටර් සහයක - නුවර

Pehasara Consulting Service

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - බරවාහන රියදුරු - නුවර
බරවාහන රියදුරු - නුවර

Pehasara Consulting Service

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Manager Tea Estate - Kandy
Manager Tea Estate - Kandy

Tea Estate

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!