වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 284 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- මහනුවර
සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- මහනුවර

DMI (PVT) LTD

රු 37,500 - 64,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - නිෂ්පාදන තත්වපාලක නිළධාරි - මහනුවර
නිෂ්පාදන තත්වපාලක නිළධාරි - මහනුවර

Chance Lanka Garment

රු 100,000 - 150,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Training Manager - Kandy

optimo group

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

විනාඩි 19
Accounts Clerk - Kandy

N LEK

රු 22,000 - 28,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
Show Room Manager - Kandy

AVENUE CLOTHING

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Tour Executive - Kandy
Tour Executive - Kandy

Gain Travellers

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Boys - Kandy
Room Boys - Kandy

Hotel

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Assistant Accountant - Kandy
Assistant Accountant - Kandy

R.B. Consulting

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cash Collectors - Kandy
Cash Collectors - Kandy

HHB Solutions

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Office Clerk - Kandy
Office Clerk - Kandy

HHB Solutions

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Salon Beautician(Male/Female)Kandy
Salon Beautician(Male/Female)Kandy

Uni-sex Salon

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය නිළධාරී - මහනුවර
ක්ෂුද්‍ර මුල්‍ය ණය නිළධාරී - මහනුවර

සෙංකඩ මයික්‍රෝ ක්‍රෙඩිට් කම්පැනි ලිමිටඩ්

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Supervisor - Gampola
Supervisor - Gampola

innovage international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cashier (Male/Female) - Kandy
Cashier (Male/Female) - Kandy

LUCKY GROUP

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - කලමණාකරු - නුවර
කලමණාකරු - නුවර

The smart circle

රු 18,000 - 40,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Personal assistant - Kundasale

Royal Mansions lanka (PVT) Ltd

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Computer Operator - Kandy
Computer Operator - Kandy

NLE group

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Office Clerk - Kandy

nawalanka institute

රු 18,000 - 22,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සහය සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- පේරාදෙණිය
සහය සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- පේරාදෙණිය

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සහාය කළමනාකරු ( කුන්ඩසාලේ )
සහාය කළමනාකරු ( කුන්ඩසාලේ )

Optimo International

රු 55,000 - 60,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරීක්ෂක- පෙරාදෙනිය
සුපරීක්ෂක- පෙරාදෙනිය

Granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Management Trainee - Kandy
Management Trainee - Kandy

Hiru Invest and Credit Services Private Limited

රු 20,000 - 22,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - JCB Helpers - Kandy
JCB Helpers - Kandy

Sithumina Group

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- නාවලපිටිය
සුපරීක්ෂක(කාන්තා/පිරිමි)- නාවලපිටිය

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - JCB Operator - Kandy
JCB Operator - Kandy

Sithumina Group

රු 60,000 - 70,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කුණ්ඩසාලේ
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කුණ්ඩසාලේ

DL TRANSPORT PVT.LTD

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ACCOUNTS CLERK - KANDY
ACCOUNTS CLERK - KANDY

Hiru Invest and Credit Services Private Limited

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!