වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 321 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - බලයලත් නියෝජිතයන් - මහනුවර
බලයලත් නියෝජිතයන් - මහනුවර

Simplex Ecommerce Solutions (Pvt) Ltd

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - නිෂ්පාදන තත්වපාලක නිළධාරි - මහනුවර
නිෂ්පාදන තත්වපාලක නිළධාරි - මහනුවර

Chance Lanka Garmernt

රු 100,000 - 150,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - English Teacher - Rikillagaskada
English Teacher - Rikillagaskada

I-Tec College IT & English Acadamy

රු 15,000 - 20,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Typist - Kandy
Data Typist - Kandy

data entry

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Office Assistant Female - Island Wide
Office Assistant Female - Island Wide

AR distributors

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Data Entry - Kandy
Data Entry - Kandy

COMPUER WORK

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Accountant - (female / Male) Kandy
Accountant - (female / Male) Kandy

S G C Group

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Room Assistant - Kandy
Room Assistant - Kandy

hotel - kandy

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cash Collectors - All Island
Cash Collectors - All Island

ණය අයකර ගැනීමේ නිළධාරි

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Graphic Designers - Kandy
Graphic Designers - Kandy

roy advertising

රු 15,000 - 30,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - வத்தேகம
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - வத்தேகம

S M C Holdings

රු 1,000 - 1,500

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - සුපරික්ෂක - නාවලපිටිය
සුපරික්ෂක - නාවලපිටිය

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Office Assistants - Kandy
Office Assistants - Kandy

Mr.Keerthi

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Management Trainee - Peradeniya
Management Trainee - Peradeniya

Asia Group And Ruvisia(pvt)ltd

රු 18,500 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Management Training - Kandy
Management Training - Kandy

oi international

රු 25,000 - 33,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Hotel Steward - Kandy
Hotel Steward - Kandy

Aradana Institute

රු 30,000 - 55,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - கண்டி
உற்பத்தி பிரிவு ஊழியர்கள் - கண்டி

S M C Holdings

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Training Managers - Nawalapitiya
Training Managers - Nawalapitiya

optimo international pvt ltd

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Customer Service Officer - Kandy
Customer Service Officer - Kandy

Softlogic International (Pvt) Ltd

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ඇසුරුම් අoශ සේවක/සේවිකාවන් - බිස්කට් කර්මාන්තශාලා
ඇසුරුම් අoශ සේවක/සේවිකාවන් - බිස්කට් කර්මාන්තශාලා

KITHLANKA

රු 45,000 - 49,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Cashier - Kandy
Cashier - Kandy

AB'89/KO LANKA - KANDY

රු 20,000 - 30,000

නුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - LOADING / UNLOADING STAFF - KANDY
LOADING / UNLOADING STAFF - KANDY

JANASIRI DISTRIBUTORS (PVT) LTD

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ஆட்சேர்ப்பு அதிகாரி - கண்டி
ஆட்சேர்ப்பு அதிகாரி - கண்டி

KITHLANKA

රු 20,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Receptionist - Kandy
Receptionist - Kandy

LUCKY GROUP

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Accounts Clerk - Kandy
Accounts Clerk - Kandy

n.l.k

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - ஹோட்டல் ஸ்டீவர்ட் - கண்டி
ஹோட்டல் ஸ்டீவர்ட் - கண்டி

privet poster

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-නුවර - Assistant Manager - Kandy
Assistant Manager - Kandy

INNOVAGE GROUP

රු 25,000 - 64,998

සාමාජිකයානුවර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!