දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Bantam Chickens
Bantam Chickens

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Goat boaer
Goat boaer

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - ගිනි කුකුළන්
ගිනි කුකුළන්

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,750

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Country chicken
Country chicken

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Pora Kukulan
Pora Kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 12,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Chicken Cage
Chicken Cage

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 7,000

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukulan
Gam Kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikiliyan
Gam Kikiliyan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 750

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Country Chicken
Country Chicken

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 26
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikiliyan
Gam Kikiliyan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 170

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukulan
Gam Kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 700

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapuri Goat
Jamunapuri Goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 90,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kikiliyo
Gam kikiliyo

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikiliyan.
Gam Kikiliyan.

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikili Pataun
Gam Kikili Pataun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 185

දින 32
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Good Hens
Good Hens

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikili
Gam Kikili

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180

දින 34
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukulan
Gam Kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 450

දින 35
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Bantan
Bantan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 37
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukulan
Gam Kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 220

දින 38
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Pataw
Gam Kukul Pataw

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikiliyo
Gam Kikiliyo

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 40
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamnapari goat
Jamnapari goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 45
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Giri Raja Country chicken Chiks
Giri Raja Country chicken Chiks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 250

දින 46
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Farm Rabbits
Farm Rabbits

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,250

දින 50

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!