දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Sanan goat
Sanan goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kukulan
Gam kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Turkey chicks
Turkey chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Vadu Kukula
Vadu Kukula

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Hen....
Hen....

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Indian asil
Indian asil

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Ducks for sale
Ducks for sale

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quails
Quails

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350

දින 14
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Indian assel
Indian assel

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - BITHTHARA RAKKAVIMA(EGG HATCHING)
BITHTHARA RAKKAVIMA(EGG HATCHING)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Vadu hens for sale
Vadu hens for sale

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - කලුකුන් / kalukum
කලුකුන් / kalukum

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 850

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - MULTY KADA QUAIL FARM
MULTY KADA QUAIL FARM

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Kaada quail
Kaada quail

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Chickens
Chickens

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 950

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Male Sanaan & Jamun
Male Sanaan & Jamun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapari cross goat
Jamunapari cross goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,500

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quials
Quials

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 30

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikiliyan
Gam Kikiliyan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Biththara rakkaweema
Biththara rakkaweema

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quality Indian Aseel
Quality Indian Aseel

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,200

දින 37
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quails Meat and Egg for Sale
Quails Meat and Egg for Sale

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,250

දින 37
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - gini kukulan
gini kukulan

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 200

දින 41
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapari goat
Jamunapari goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 44
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Lofet
Lofet

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!