දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Saanen Goats
Saanen Goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Original saahana..male goat
Original saahana..male goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 25,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Kada quail farm
Kada quail farm

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Ducks
Ducks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Saanen Goat
Saanen Goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Pora kukul patau 11samaga kikile
Pora kukul patau 11samaga kikile

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,700

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jersey cow
Jersey cow

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Goat jamunapari
Goat jamunapari

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 26,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quail காடை
Quail காடை

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Japanese Quails
Japanese Quails

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapuri Female 3 month kids
Jamunapuri Female 3 month kids

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - County chicks
County chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 155

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Sanen male goat
Sanen male goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - County chicks
County chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 270

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Turkey
Turkey

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,250

දින 18
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Sanan Male goat
Sanan Male goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 39,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Saanen Studs
Saanen Studs

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,600

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - කුකුලන්
කුකුලන්

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Kalukum (turkey)
Kalukum (turkey)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,100

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Cow..
Cow..

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 80,000

දින 27
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Chicken
Chicken

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Sanan Male Goat
Sanan Male Goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100,000

දින 29
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Original bantam
Original bantam

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 30
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kukul patau
Gam kukul patau

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 155

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Long trial
Long trial

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,900

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!