දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Pataun
Gam Kukul Pataun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

පැය 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Sanan Goats
Sanan Goats

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 13,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Chicks
Chicks

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Racing homer
Racing homer

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kukul patawun
Gam kukul patawun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Patun
Gam Kukul Patun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kikiliyo
Gam Kikiliyo

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 150

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Patau
Gam Kukul Patau

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quail (kaada)
Quail (kaada)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Patawun...
Gam Kukul Patawun...

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Pataun
Gam Kukul Pataun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 75

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - කුකුලන්.වටුවන් වැනි සතුන් විකිනිමට
කුකුලන්.වටුවන් වැනි සතුන් විකිනිමට

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,508

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam Kukul Pataun
Gam Kukul Pataun

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - දවසේ ගම් කුකුල් පැටවුන්
දවසේ ගම් කුකුල් පැටවුන්

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 10
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kukul
Gam kukul

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 70

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Silky bantam chicken
Silky bantam chicken

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 13
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Multi Kada Quails farm
Multi Kada Quails farm

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Gam kukulan(kikiliyan)
Gam kukulan(kikiliyan)

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Fighting rooster
Fighting rooster

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,500

දින 24
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - ට්‍රීසියන් එළදෙනුන්
ට්‍රීසියන් එළදෙනුන්

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400,000

දින 31
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - GAM PATAW
GAM PATAW

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 100

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Silky..
Silky..

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,200

දින 33
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Jamunapari
Jamunapari

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 41
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Quail වටුවන්
Quail වටුවන්

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35

දින 43
ගොවිපොළ සතුන්-නුවර - Shanon Goat
Shanon Goat

නුවර, ගොවිපොළ සතුන්

රු 13,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!