දැන්විම් 30 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුගන්නාව හි සුරතල් සතුන්

සුරතල් සතුන්-නුවර - Longtail
Longtail

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 8,500

පැය 7
සුරතල් සතුන්-නුවර - Indian Aseel
Indian Aseel

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,850

පැය 7
සුරතල් සතුන්-නුවර - Indian Aseel
Indian Aseel

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,850

දින 3
සුරතල් සතුන්-නුවර - Blue bantam
Blue bantam

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-නුවර - Racing Homer
Racing Homer

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-නුවර - Vietnam shamo..
Vietnam shamo..

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 19,500

දින 4
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fantail Pigeons.
Fantail Pigeons.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting Rooster
Fighting Rooster

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 4
සුරතල් සතුන්-නුවර - Japanese Black
Japanese Black

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 5,000

දින 5
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting Hens..
Fighting Hens..

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 8
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting Rooster.( pora kukula)
Fighting Rooster.( pora kukula)

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 7,500

දින 8
සුරතල් සතුන්-නුවර - Indian Aseel chicks
Indian Aseel chicks

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,850

දින 8
සුරතල් සතුන්-නුවර - Shamo chicks.
Shamo chicks.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 9,000

දින 8
සුරතල් සතුන්-නුවර - PARROT BEAK LONGTAIL..
PARROT BEAK LONGTAIL..

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 16,000

දින 9
සුරතල් සතුන්-නුවර - Long Tail. Fighting Rooster
Long Tail. Fighting Rooster

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 12,500

දින 9
සුරතල් සතුන්-නුවර - Indian Aseel Chicks..
Indian Aseel Chicks..

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 9
සුරතල් සතුන්-නුවර - Aseel Fighting chick.
Aseel Fighting chick.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,850

දින 15
සුරතල් සතුන්-නුවර - Rhodesian Ridgeback male for Crossing
Rhodesian Ridgeback male for Crossing

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 16
සුරතල් සතුන්-නුවර - Parrot Beak/nose Long Tail Chicks
Parrot Beak/nose Long Tail Chicks

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 17,500

දින 29
සුරතල් සතුන්-නුවර - PARROT BEAK LONGTAIL CHICK
PARROT BEAK LONGTAIL CHICK

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 17,500

දින 31
සුරතල් සතුන්-නුවර - Racing Homer Pigeon
Racing Homer Pigeon

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,500

දින 33
සුරතල් සතුන්-නුවර - Longtail
Longtail

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 12,500

දින 36
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting Rooster
Fighting Rooster

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 6,500

දින 39
සුරතල් සතුන්-නුවර - Indian asil
Indian asil

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,850

දින 39
සුරතල් සතුන්-නුවර - Parrot beak longtail..
Parrot beak longtail..

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 16,500

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!