දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුගන්නාව හි සුරතල් සතුන්

සුරතල් සතුන්-නුවර - Pigeons
Pigeons

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 2,500

දින 4
සුරතල් සතුන්-නුවර - Longtail & aseel...
Longtail & aseel...

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 7,500

දින 5
සුරතල් සතුන්-නුවර - Pora kikiliyan. (fighting hen )
Pora kikiliyan. (fighting hen )

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,500

දින 5
සුරතල් සතුන්-නුවර - ASEEL
ASEEL

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,750

දින 9
සුරතල් සතුන්-නුවර - Parrot beak long tail
Parrot beak long tail

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 16,500

දින 9
සුරතල් සතුන්-නුවර - Pure Aseel fighter chicks.
Pure Aseel fighter chicks.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,750

දින 11
සුරතල් සතුන්-නුවර - Dachshund female dogs
Dachshund female dogs

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 8,500

දින 11
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting chick..( pora kukul petaw)
Fighting chick..( pora kukul petaw)

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 12
සුරතල් සතුන්-නුවර - Long tail chick
Long tail chick

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 7,500

දින 13
සුරතල් සතුන්-නුවර - Parrot beak rooster/hens
Parrot beak rooster/hens

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 16,000

දින 13
සුරතල් සතුන්-නුවර - Shamos
Shamos

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 15,000

දින 14
සුරතල් සතුන්-නුවර - PARROT BEAK LONG TAIL CHICKS
PARROT BEAK LONG TAIL CHICKS

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 17,500

දින 16
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting rooster pair.
Fighting rooster pair.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 16,500

දින 16
සුරතල් සතුන්-නුවර - Pigeon fantail.
Pigeon fantail.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 3,500

දින 16
සුරතල් සතුන්-නුවර - King Gold Aseel Rooster
King Gold Aseel Rooster

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 13,500

දින 17
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting Aseel chick
Fighting Aseel chick

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 6,500

දින 17
සුරතල් සතුන්-නුවර - Gold king Aseel Chiks.
Gold king Aseel Chiks.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 2,500

දින 19
සුරතල් සතුන්-නුවර - Beauty Omar Pigeon
Beauty Omar Pigeon

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,500

දින 24
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting Rooster/hens.
Fighting Rooster/hens.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 6,500

දින 27
සුරතල් සතුන්-නුවර - PARROT BEAK CHICKS.
PARROT BEAK CHICKS.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 17,500

දින 27
සුරතල් සතුන්-නුවර - German Shepherd Puppy
German Shepherd Puppy

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 10,000

දින 36
සුරතල් සතුන්-නුවර - PARROT BEAK PAIR.
PARROT BEAK PAIR.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 48,000

දින 43
සුරතල් සතුන්-නුවර - Racing Homer/timing Pigeons.
Racing Homer/timing Pigeons.

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 4,000

දින 43
සුරතල් සතුන්-නුවර - Fighting Cock pair/ pora kukul joduwa
Fighting Cock pair/ pora kukul joduwa

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 18,500

දින 45
සුරතල් සතුන්-නුවර - Shamo chick
Shamo chick

නුවර, සුරතල් සතුන්

රු 6,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!