දැන්විම් 37 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Power Electricity
DC Solar Power Electricity

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,750

දින 2
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT
5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 875,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - YINGLY Solar Panels
YINGLY Solar Panels

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 5,000

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - SOLAR ELECTRICITY PROJECTS
SOLAR ELECTRICITY PROJECTS

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,750

දින 8
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Dc 12v moving sencer
Dc 12v moving sencer

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 800

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Dc 12v solar Timer
Dc 12v solar Timer

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,650

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - YINGLI 150W SOLAR PANELS
YINGLI 150W SOLAR PANELS

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 12,900

දින 9
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 12/24V 30A solar charge controller
12/24V 30A solar charge controller

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,250

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 12/24V 20A solar charge controller
12/24V 20A solar charge controller

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,500

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 12/24V 10A solar charge controller
12/24V 10A solar charge controller

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 12/24V 5A solar charge controller
12/24V 5A solar charge controller

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,600

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 150w YINGLI SOLAR PANELS
150w YINGLI SOLAR PANELS

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 13,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 100w YINGLI SOLAR PANELS
100w YINGLI SOLAR PANELS

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 10,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 70w YINGLI SOLAR PANEL
70w YINGLI SOLAR PANEL

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,000

දින 19
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 50w YINGLI SOLAR PANEL
50w YINGLI SOLAR PANEL

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 5,750

දින 20
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Electricity System
DC Solar Electricity System

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 21
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC 12v Yingli solar panels
DC 12v Yingli solar panels

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - YANMAR YDG200S Generator
YANMAR YDG200S Generator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 120,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - YANAMAR YW200CS welder Generator
YANAMAR YW200CS welder Generator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 300,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Generators | Yanmar 60kva
Generators | Yanmar 60kva

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,400,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - SDG150S-7B1 | AIRMAN Generator 150kva
SDG150S-7B1 | AIRMAN Generator 150kva

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,000,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Generator
Generator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 100,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Generator welder
Generator welder

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 300,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - AIRMAN PDS90S compressor
AIRMAN PDS90S compressor

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 450,000

දින 27
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Generator
Generator

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 300,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!