දැන්විම් 33 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩවත හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - SOLAR NET METER SYSTEM- 1kW.
SOLAR NET METER SYSTEM- 1kW.

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 255,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - SOLAR NET METER SYSTEM - 3kW.
SOLAR NET METER SYSTEM - 3kW.

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 560,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - SOLAR NET METER SYSTEM - 5kW.
SOLAR NET METER SYSTEM - 5kW.

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 850,000

දින 11
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 265w. F - Solar Panels
265w. F - Solar Panels

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar(CEB විදුලිය නැති ඔබ සදහා)
DC Solar(CEB විදුලිය නැති ඔබ සදහා)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 8,000

දින 14
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 3kW.Solar Power Project
3kW.Solar Power Project

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 560,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 2kW.Solar Power project
2kW.Solar Power project

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 375,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 1kW Solar Power Project
1kW Solar Power Project

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 255,000

දින 16
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar -මසකට ඒකක 50 ක ඉතිරියක්(150w)
DC Solar -මසකට ඒකක 50 ක ඉතිරියක්(150w)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 50,000

දින 22
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar -මසකට ඒකක 30 ඉතිරියක් (100w)
DC Solar -මසකට ඒකක 30 ඉතිරියක් (100w)

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 35,000

දින 22
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Power Electricity -150w.
DC Solar Power Electricity -150w.

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 50,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Power Electricity -100w.
DC Solar Power Electricity -100w.

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 35,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Power Electricity - 70w.
DC Solar Power Electricity - 70w.

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 20,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Electricity -50w.
DC Solar Electricity -50w.

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 15,000

දින 24
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Solar 12v Fan
Solar 12v Fan

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,900

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - Solar panel Yingli 12V 70W
Solar panel Yingli 12V 70W

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,000

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 20A solar charge controller
20A solar charge controller

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,500

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 5A 12/24v solar charge controllers
5A 12/24v solar charge controllers

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,600

දින 25
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 10A solar charge controller
10A solar charge controller

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 2,000

දින 26
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC 12v 20w SOLAR PANELS
DC 12v 20w SOLAR PANELS

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 3,000

දින 32
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC Solar Power Electricity
DC Solar Power Electricity

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,750

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - YIEGLI 12V 70w solar panel
YIEGLI 12V 70w solar panel

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 7,000

දින 38
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC 12V SOLAR TIMER
DC 12V SOLAR TIMER

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 1,350

දින 41
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - DC12v solar moving sencer
DC12v solar moving sencer

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 800

දින 41
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-ගම්පහ - 5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT
5 kW SOLAR POWER ELECTRICITY PROJECT

සාමාජිකයාගම්පහ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 850,000

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!