දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow Manipay jaffna
Holiday Bungalow Manipay jaffna

කාමර: 4, නානකාමර: 2

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Cosy Hotel & Restaurant
Cosy Hotel & Restaurant

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - SK Rest for rent - Jaffna
SK Rest for rent - Jaffna

කාමර: 6, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,800 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Kais City Guest House Jaffna
Kais City Guest House Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 5

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 10
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Rooms and Bangalows - jaffna
Holiday Rooms and Bangalows - jaffna

කාමර: 10, නානකාමර: 8

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 11
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Holiday Bungalow in Jaffna
Holiday Bungalow in Jaffna

කාමර: 10+, නානකාමර: 3

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 14
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Old Park Villa Jaffna
Old Park Villa Jaffna

කාමර: 7, නානකාමර: 7

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 27
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Green Inn Guest house - Jaffna
Green Inn Guest house - Jaffna

කාමර: 5, නානකාමර: 5

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 41
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Jaffna Bungalow
Jaffna Bungalow

කාමර: 7, නානකාමර: 5

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 47
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Rooms for rent -Jaffna
Rooms for rent -Jaffna

කාමර: 9, නානකාමර: 6

යාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 49
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-යාපනය - Jaffna House
Jaffna House

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයායාපනය, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 49

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!