දැන්වීමේ ස්වභාවය
දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි