දැන්විම් 99 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Farm hen
Farm hen

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 10,000

පැය 6
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Male goat
Male goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,900

පැය 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari goats
Jamunapari goats

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,800

පැය 11
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari goats
Jamunapari goats

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,800

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - வெள்ளடின் சண்டைக்கோழிகுஞ்சுகள்
வெள்ளடின் சண்டைக்கோழிகுஞ்சுகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - வெள்ளடியன் கோழி
வெள்ளடியன் கோழி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Vaan koli
Vaan koli

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 8,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Broiler
Broiler

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 330

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Milk Cow
Milk Cow

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஆடும் கிடா குட்டியும்
ஆடும் கிடா குட்டியும்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஆடுகள்
ஆடுகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 9,600

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Country chikes
Country chikes

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 600

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர்ப் பேட்டுக் கோழிகள்
ஊர்ப் பேட்டுக் கோழிகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - koli.
koli.

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 220

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 26,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,600

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கடாய் ஆடு
கடாய் ஆடு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 28,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Country Chicks
Country Chicks

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 240

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Mascovy Duck
Mascovy Duck

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Velladiyan
Velladiyan

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,500

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - தாரா குஞ்சுகள்
தாரா குஞ்சுகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர் கோழி
ஊர் கோழி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Bantam
Bantam

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Bantam chicks & Frizzle Pair
Bantam chicks & Frizzle Pair

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 800

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - இரண்டு கிடாய் குட்டிகள்
இரண்டு கிடாய் குட்டிகள்

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!