දැන්විම් 144 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஜமுனா பரி
ஜமுனா பரி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 56,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Male goat for sale
Male goat for sale

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 14,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Saanen Goat
Saanen Goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Cocktail
Cocktail

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,300

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Cow...
Cow...

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஆடு ...
ஆடு ...

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 62,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari goat
Jamunapari goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 38,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - புறொயிலர் 45 நாள் கோழி
புறொயிலர் 45 நாள் கோழி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 340

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - நாம்பன் மாடு
நாம்பன் மாடு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஜமுனாபாரி ஆட்டுக் குட்டிகள்
ஜமுனாபாரி ஆட்டுக் குட்டிகள்

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Good healthy goats
Good healthy goats

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 145,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Goat...
Goat...

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 58,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - JAMUNAPARI MIX KADA
JAMUNAPARI MIX KADA

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 42,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari male
Jamunapari male

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jersey milk cow
Jersey milk cow

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 95,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கன்னி பசு
கன்னி பசு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 41,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Mari adudan kutti
Mari adudan kutti

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Milk cow
Milk cow

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 120,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - சணால் ஆடு
சணால் ஆடு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 50,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Turkey vaan kooli
Turkey vaan kooli

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - 2month poultry
2month poultry

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 380

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jercy Cow
Jercy Cow

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - யமுணாபாறி ஆடு
யமுணாபாறி ஆடு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 23,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Bantam
Bantam

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 7
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர் குஞ்சுகள்
ஊர் குஞ்சுகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 500

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!