දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - பிறீசியன்
பிறீசியன்

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 72,000

පැය 11
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Nalla Inamanathu
Nalla Inamanathu

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 12,500

පැය 12
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Naatu koli
Naatu koli

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 550

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jersey cow
Jersey cow

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 45,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 17,000

දින 1
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கலப்பின ஆடு
கலப்பின ஆடு

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 27,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கோழிக்குஞ்சு
கோழிக்குஞ்சு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஜெர்ஸி 3 மாடுகள்
ஜெர்ஸி 3 மாடுகள்

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 140,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - GOATS
GOATS

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 36,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jersey cow
Jersey cow

සාමාජිකයායාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 36,000

දින 4
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர்க்கோழிகள்
ஊர்க்கோழிகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 400

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Male White Goat
Male White Goat

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 27,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - jersey female cow
jersey female cow

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 5
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஆட்டுக்கடா விற்பனைக்கு
ஆட்டுக்கடா விற்பனைக்கு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,500

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Silky chick
Silky chick

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,200

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர் கன்னிபேடுகள் விற்பனைக்கு
ஊர் கன்னிபேடுகள் விற்பனைக்கு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 750

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - வெள்ளடியன் குஞ்சுகள்
வெள்ளடியன் குஞ்சுகள்

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,000

දින 9
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - மணித்தாரா
மணித்தாரா

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,500

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - ஊர்க்கோழி
ஊர்க்கோழி

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 900

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Brolier chicken
Brolier chicken

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 270

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - வெள்ளை செவி மடிந்த ஆடு.
வெள்ளை செவி மடிந்த ஆடு.

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,300

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கிடாய் ஆடு
கிடாய் ஆடு

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 40,000

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - கறுப்பு கிடா....
கறுப்பு கிடா....

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 3,900

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Goat jamunapari
Goat jamunapari

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 33,500

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-යාපනය - Jamunapari gote
Jamunapari gote

යාපනය, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 21

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!