දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි සතුන් සදහා වන උපාංග

සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - கோழிக்கூடு
கோழிக்கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 30,000

දින 2
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - குருவிகள் வளர்ப்பதற்கு உகந்த கூடு
குருவிகள் வளர்ப்பதற்கு உகந்த கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 16,500

දින 5
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Parevi Kudu
Parevi Kudu

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 15,000

දින 7
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Kuruvi kudu 3×5
Kuruvi kudu 3×5

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 25,000

දින 10
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Thermostat Switch
Thermostat Switch

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 3,500

දින 10
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - குருவி கூடு
குருவி கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 15,000

දින 11
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Love bird cage
Love bird cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 15,000

දින 14
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Kotove And Kole Kodo
Kotove And Kole Kodo

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,000

දින 19
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Hen Cage
Hen Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 7,500

දින 20
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Temperature Controllersfor Incubator
Temperature Controllersfor Incubator

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 5,500

දින 21
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Pigeon Cage
Pigeon Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 25,000

දින 26
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Heating Element 220 v Ac for Incubator
Heating Element 220 v Ac for Incubator

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 1,975

දින 26
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Temperature Meter Celsius
Temperature Meter Celsius

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 1,250

දින 28
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - கூட்டுடன் குருவி விற்பனைக்கு
கூட்டுடன் குருவி விற்பனைக்கு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 85,000

දින 29
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Cage for Pigeons or Dogs
Cage for Pigeons or Dogs

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 23,000

දින 30
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Heater Incubator 12 v Dc 75 W
Heater Incubator 12 v Dc 75 W

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 3,000

දින 32
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Bird Cage
Bird Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 20,000

දින 38
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Incubator Manual
Incubator Manual

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,000

දින 40
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Incubator Controllers
Incubator Controllers

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,999

දින 41
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Finches Cage
Finches Cage

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 18,500

දින 45
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Cages
Cages

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 19,000

දින 50
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - கோழிக் கூடு
கோழிக் கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 12,000

දින 51
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - குருவிகள்,கோழிகள் வளர்ப்பதற்கான கூடு
குருவிகள்,கோழிகள் வளர்ப்பதற்கான கூடு

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 21,500

දින 53
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Incubator Controllers
Incubator Controllers

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

රු 4,550

දින 53
සතුන් සදහා වන උපාංග-යාපනය - Rottweiler dog croos
Rottweiler dog croos

යාපනය, සතුන් සදහා වන උපාංග

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!