වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Hair Waxing Therapist - Ja Ela

Confidential

රු 25,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පින්තාරු කරුවෙක් - ජාඇල
පින්තාරු කරුවෙක් - ජාඇල

Realty Plaza Management Corporation

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Production Assistant - Ja-Ela
Production Assistant - Ja-Ela

Finagle Lanka (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පින්තාරු කරුවෙක් - ජාඇල
පින්තාරු කරුවෙක් - ජාඇල

Realty Plaza Management Corporation

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Negombo
Delivery Rider - Negombo

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Malabe
Delivery Rider - Malabe

Jubilant Foodworks (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Ja-Ela
Delivery Rider - Ja-Ela

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - In-charge (Hot Kitchen) - Ja Ela
In-charge (Hot Kitchen) - Ja Ela

Keells Super Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cafe Helper - Seeduwa
Cafe Helper - Seeduwa

Janitha Bakers (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Store Keeper - Seeduwa
Store Keeper - Seeduwa

Janitha Bakers (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Showroom Manager - Ja-Ela
Showroom Manager - Ja-Ela

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Domestic Housekeeper- Ja Ela

Mrs.Fernando

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - QA Analyst - Ja-Ela
QA Analyst - Ja-Ela

Naratha Agro Industries Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cashier - Ja Ela
Cashier - Ja Ela

Janitha Bakers (PVT) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Account Assistant - Ja-Ela
Account Assistant - Ja-Ela

ISURU RECRUITMENT

රු 2,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Supervisor - Ja Ela
Supervisor - Ja Ela

Burger King Sri Lanka

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Microbiology Assistant - Ja-Ela
Microbiology Assistant - Ja-Ela

Naratha Agro Industries Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Driver - Ja Ela

Sumou Tranns

රු 30,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Shift Chemist - Ja-Ela
Shift Chemist - Ja-Ela

Naratha Agro Industries Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Quality Assurance Assistant - Ja-Ela
Quality Assurance Assistant - Ja-Ela

Naratha Agro Industries Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Mechanic - Ja Ela
Mechanic - Ja Ela

Finagle Lanka (Pvt) Ltd

රු 40,000 - 70,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Electrician - Ja Ela
Electrician - Ja Ela

Finagle Lanka (Pvt) Ltd

රු 40,000 - 70,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trainee Marketing Executive - Ja Ela
Trainee Marketing Executive - Ja Ela

DTInnovations

රු 10,000 - 100,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
UBER Driver - Ja-Ela

Thusitha Lakruwan

රු 40,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
Driver - Ja-ela

imalka pivithuru

රු 25,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative- Ja-Ela
Sales Representative- Ja-Ela

samsonit home appliance (pvt)ltd.

රු 40,000 - 75,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cashier - Ja Ela
Cashier - Ja Ela

Tharindu Farms (Pvt) Ltd

රු 27,500 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!