වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Representative - Jaela
Sales Representative - Jaela

Tharindu Farms ( PVT ) ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Cashier - Ja-Ela

The Kitchen

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Clerk - Ja Ela
Office Clerk - Ja Ela

Production Recruitment Company

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Design & Typing - Ja-ela
Graphic Design & Typing - Ja-ela

ප්‍රදීප්

රු 15,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-ජා-ඇල
කොළඹ වරාය(පුද්)අංශයට සේවකයින්-ජා-ඇල

Recruitment Company

රු 48,000 - 58,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Production Supervisor - Ja ela
Production Supervisor - Ja ela

Finagle Lanka (Pvt) Ltd

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer Wanted - Ja Ela
Graphic Designer Wanted - Ja Ela

Newton Arts

රු 10,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Production Assistant - Ja ela
Production Assistant - Ja ela

Finagle Lanka (Pvt) Ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Senior Crew Member - JaEla
Senior Crew Member - JaEla

Baskin Robins

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Assistant - Ja-Ela
Office Assistant - Ja-Ela

NMK Holdings Pvt Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
WORKS CLERK – EKALA FACTORY (MALE)

Target consulting

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්
නිෂ්පාදන අංශයේ සේවක/සේවිකාවන්

Good Job (PVT) Ltd

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් - ජා ඇල
මැෂින් ක්‍රියාකරුවන් - ජා ඇල

Smart Trading Asia (Pvt) Ltd

රු 25,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Bookkeeper - Ja Ela
Bookkeeper - Ja Ela

Janitha Group

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Account Clerk - Ja Ela
Account Clerk - Ja Ela

Janitha Group

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Heavy Vehicle Driver - Ja-Ela
Heavy Vehicle Driver - Ja-Ela

MPM Consulting

රු 40,000 - 48,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Clerk - Ja Ela
Office Clerk - Ja Ela

SSM ( pvt ) Ltd

රු 18,000 - 20,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cash Collection Officer - Ja Ela
Cash Collection Officer - Ja Ela

Private Poster

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - IT Teacher Cum Receptionist - Seeduwa
IT Teacher Cum Receptionist - Seeduwa

Metropoliton College - Seeduwa

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executives - Ja-Ela
Sales Executives - Ja-Ela

Softlogic Holdings PLC

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Shop Keeper - Ja- Ela
Shop Keeper - Ja- Ela

Rasuntech Computers

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Pizza kitchen Helper- ja ela
Pizza kitchen Helper- ja ela

Cafe173

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
Cheque Collection Officer - kandana

Sanet Marketing ( Pvt ) Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක
සුපරීක්ෂක

innovage international

රු 15,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Printing Machine operator - Ja-Ela
Printing Machine operator - Ja-Ela

kinmark Advertising Ja-ela

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!