වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 74 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Account Assist Cum Admin - Ja Ela
Account Assist Cum Admin - Ja Ela

HEDANSHIP ASIA (PVT) LTD

රු 18,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - All Island
Delivery Rider - All Island

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Salon Assistant - Ja-Ela
Salon Assistant - Ja-Ela

Catalyst Salon and Body Piercing

රු 15,000 - 18,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Quality Supervisor - Ja-Ela
Quality Supervisor - Ja-Ela

Finagle Lanka (Pvt) Ltd

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - ලිපි පාර්සල් බෙදාහැරීමේ නිලධාරීන් - ජාඇල
ලිපි පාර්සල් බෙදාහැරීමේ නිලධාරීන් - ජාඇල

domestic express

රු 22,500 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Purchasing clerk needed - Ja ela
Purchasing clerk needed - Ja ela

Udaya Lanka Advanced Technologies (Pvt) Ltd

රු 19,000 - 23,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක - ජ එල
සුපරීක්ෂක - ජ එල

Granton international

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - රියදුරු - ජා ඇළ
රියදුරු - ජා ඇළ

ස්මාර්ට් ට්‍රේඩින් ඒෂියා (පුද්) සමගම

රු 25,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Distribution Cargo Assistant - Ja Ela
Distribution Cargo Assistant - Ja Ela

Ayodya Human Capital Solutions (PVT) Ltd

රු 25,000 - 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Assistant - Ja-Ela
Office Assistant - Ja-Ela

Osthrove Ceylon Group Pvt Ltd

රු 20,000 - 25,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - සුපරීක්ෂක - ජා ඇල
සුපරීක්ෂක - ජා ඇල

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Electrician - Ja-Ela
Electrician - Ja-Ela

A.G.N.K. Mechanical Engineers & Enterprises

රු 30,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trining manager- Ja ela
Trining manager- Ja ela

optimo group

රු 60,000 - 75,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Marketing Officers - Ja-Ela

Private Poster

රු 300,000 - 1,000,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Assistant English Teacher - Ja-Ela
Assistant English Teacher - Ja-Ela

Easy English Academy, Wewala,Ja-ela

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
Training Manager - Ja ela

optimo group

රු 65,000 - 70,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Web Design Training - Ja ela
Web Design Training - Ja ela

Dajaya Web Design

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Executve (Ja Ela)
Sales Executve (Ja Ela)

Softlogic Retail pvt LTD

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Welder - Ja-Ela
Welder - Ja-Ela

A.G.N.K. Mechanical Engineers & Enterprises

රු 30,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Front Office Coordinator - Ja Ela
Front Office Coordinator - Ja Ela

International Academy of Communication and IT

රු 25,000 - 30,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
Steward - Ja-Ela

Me & U Family restaurant

රු 35,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 16
Saloon Assistant - Ja Ela

Gagana Salon

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Production Assistant - Ja-Ela
Production Assistant - Ja-Ela

FINAGLE LANKA (PVT) LTD

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Ja Ela
Delivery Rider - Ja Ela

Burger King Sri Lanka

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
බිල් ලිපිකාරිනියන් - ජා ඇළ

සමරතුංග සමූහ ව්‍යාපාර

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Ja Ela
Graphic Designer - Ja Ela

Amila Media PVT Limited

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!