වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 29 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Marketing officer-Ja Ela
Marketing officer-Ja Ela

Samsonit Home Appliance (pvt) Ltd.

රු 20,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1
Trainee Manager - Ja-Ela

appcogroup

රු 25,000 - 50,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Recovery Officer - Ja-Ela
Recovery Officer - Ja-Ela

Samsonit Home Appliance (pvt) Ltd.

රු 25,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 4
Delivery Rider - Ja-Ela

Fa cargo services

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Graphic Designer - Ja-Ela
Graphic Designer - Ja-Ela

Janitha Bakers (PVT) Ltd

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - General Clerk - Ja Ela
General Clerk - Ja Ela

isuru recruitment

රු 18,000 - 22,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Administrator - Ja-Ela
Office Administrator - Ja-Ela

Pamunugama Distributors

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Office Assistant - Ja-Ela
Office Assistant - Ja-Ela

Axan Holding Lanka Pvt Ltd

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cafe Group Manager - Ja-Ela
Cafe Group Manager - Ja-Ela

Janitha Bakers (PVT) Ltd

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Seeduwa
Delivery Rider - Seeduwa

Janitha Bakers (PVT) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Members - Ja Ela
Crew Members - Ja Ela

Gamma Pizzakraft Lanka Pvt Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Cafe Helper - Ja-Ela
Cafe Helper - Ja-Ela

Janitha Bakers (PVT) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - ජා-ඇල
මුදල් අයකැමි (නුපුහුණු) - ජා-ඇල

Keells Super Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි නිෂ්පාදක-ජා - ඇල
පෙස්ට්‍රි සහ බේකරි නිෂ්පාදක-ජා - ඇල

Keells Super Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - පාරිභෝගික සේවා සහායක - ජා ඇල
පාරිභෝගික සේවා සහායක - ජා ඇල

Keells Super Careers

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operator - Ja Ela
Data Entry Operator - Ja Ela

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,000 - 25,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Data Entry Operators- Ja Ela
Data Entry Operators- Ja Ela

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Assistant - Ja Ela
Delivery Assistant - Ja Ela

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Delivery Rider - Ja Ela
Delivery Rider - Ja Ela

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Crew Member - Ja Ela
Crew Member - Ja Ela

Jubilant FoodWorks Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Trainee Marketing Executive - Ja-Ela
Trainee Marketing Executive - Ja-Ela

G .W Tec

රු 50,000 - 75,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Driver - Ja-Ela
Driver - Ja-Ela

Samsonit Home Appliance

රු 30,000 - 40,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 41
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Officer - Ja-Ela
Sales Officer - Ja-Ela

Samsonite Home Appliances Ltd

රු 25,000 - 80,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Taxi Driver - Ja Ela
Taxi Driver - Ja Ela

Pravi Cabs

රු 30,000 - 45,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-ගම්පහ - Sales Assistant - Ja- Ela
Sales Assistant - Ja- Ela

SISIL WORLD (SINGER COMPANY)

රු 14,000 - 22,000

ගම්පහ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!