දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

හොරණ හි නිවාස

නිවාස-කළුතර - House For Sale In Horana
House For Sale In Horana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 1,650,000

දින 1
නිවාස-කළුතර - House with land for sale in horana
House with land for sale in horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 9,900,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for Sale Horana
House for Sale Horana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 12,000,000

දින 4
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 3,500,000

දින 5
නිවාස-කළුතර - House for sale in Gelanigama
House for sale in Gelanigama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 8,700,000

දින 6
නිවාස-කළුතර - TWO STORIED HOUSE FOR SALE IN HORANA
TWO STORIED HOUSE FOR SALE IN HORANA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 10,500,000

දින 7
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 5,500,000

දින 7
නිවාස-කළුතර - පෝරුවදණ්ඩෙන් නිවසක් සහිත ඉඩමක්
පෝරුවදණ්ඩෙන් නිවසක් සහිත ඉඩමක්

කාමර: 6, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 18,500,000

දින 8
නිවාස-කළුතර - House for Sale in Horana
House for Sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 4

කළුතර, නිවාස

රු 27,500,000

දින 10
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,800,000

දින 10
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 14,000,000

දින 11
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN PORUWADANDA
HOUSE FOR SALE IN PORUWADANDA

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,450,000

දින 11
නිවාස-කළුතර - Land for Sale in Ballapitiya
Land for Sale in Ballapitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,950,000

දින 13
නිවාස-කළුතර - Half Build House For Sale | Horana
Half Build House For Sale | Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 7,500,000

දින 17
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Horana
House for Sale - Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 4,500,000

දින 17
නිවාස-කළුතර - House For Sale In Horana
House For Sale In Horana

කාමර: 5, නානකාමර: 3

කළුතර, නිවාස

රු 19,000,000

දින 17
නිවාස-කළුතර - B/N House Sale in Horana
B/N House Sale in Horana

කාමර: 3, නානකාමර: 2

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 8,500,000

දින 19
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කළුතර, නිවාස

රු 1,500,000

දින 19
නිවාස-කළුතර - House for sale in Horana
House for sale in Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,700,000

දින 20
නිවාස-කළුතර - House for Sale - Horana
House for Sale - Horana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 6,700,000

දින 20
නිවාස-කළුතර - House for Sale in kananvila Horana
House for Sale in kananvila Horana

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 13,000,000

දින 21
නිවාස-කළුතර - HOUSE FOR SALE IN PORUWADANDA HORANA
HOUSE FOR SALE IN PORUWADANDA HORANA

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකළුතර, නිවාස

රු 2,650,000

දින 22
නිවාස-කළුතර - House for sale in Batagoda
House for sale in Batagoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කළුතර, නිවාස

රු 2,900,000

දින 23

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!