දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ආභරණ

ආභරණ-ගම්පහ - Silver ring
Silver ring

ගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Rin
Silver Rin

ගම්පහ, ආභරණ

රු 3,500

දින 1
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Chain
Silver Chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 18,000

දින 2
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 5,000

දින 2
ආභරණ-ගම්පහ - Gem Stone Star Ruby
Gem Stone Star Ruby

ගම්පහ, ආභරණ

රු 15,000

දින 2
ආභරණ-ගම්පහ - Shining ball pendent with necklace
Shining ball pendent with necklace

ගම්පහ, ආභරණ

රු 550

දින 3
ආභරණ-ගම්පහ - Silver Tourmaline Ring
Silver Tourmaline Ring

ගම්පහ, ආභරණ

රු 10,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Silver ruby ring
Silver ruby ring

ගම්පහ, ආභරණ

රු 10,000

දින 4
ආභරණ-ගම්පහ - Palingu Wairodi
Palingu Wairodi

ගම්පහ, ආභරණ

රු 550

දින 5
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 15,000

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Sri Lanka manik
Sri Lanka manik

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 4,500

දින 6
ආභරණ-ගම්පහ - Silver chain
Silver chain

ගම්පහ, ආභරණ

රු 3,000

දින 8
ආභරණ-ගම්පහ - Silver bracelet
Silver bracelet

ගම්පහ, ආභරණ

රු 8,000

දින 8
ආභරණ-ගම්පහ - Guitar Chain
Guitar Chain

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 950

දින 9
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Rings R718
Luxurious Glamorous Rings R718

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 990

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Lovers Couple Ring R244
Luxurious Lovers Couple Ring R244

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Rings L316
Luxurious Glamorous Rings L316

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Designed Rings R238
Luxurious Designed Rings R238

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 790

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Engagement Rings R022
Engagement Rings R022

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Engagement Rings R092
Engagement Rings R092

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 990

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Luxurious Glamorous Small Hoop Earrings
Luxurious Glamorous Small Hoop Earrings

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 790

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Rose Gold plated Australian Bangle
Rose Gold plated Australian Bangle

සාමාජිකයාගම්පහ, ආභරණ

රු 890

දින 12
ආභරණ-ගම්පහ - Tigers eye
Tigers eye

ගම්පහ, ආභරණ

රු 2,500

දින 13
ආභරණ-ගම්පහ - Gold Chain 22k
Gold Chain 22k

ගම්පහ, ආභරණ

රු 15,000

දින 14
ආභරණ-ගම්පහ - Earings
Earings

ගම්පහ, ආභරණ

රු 400

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!