දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Beach View Rooms in Negombo
Beach View Rooms in Negombo

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Rooms for rent in Negombo
Rooms for rent in Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 13
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Bungalow in Nuwara Eliya
Bungalow in Nuwara Eliya

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 23
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - LUXURY HOLIDAY HOME WATTALA
LUXURY HOLIDAY HOME WATTALA

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 26
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Hotel Blue Moon Peliyagoda
Hotel Blue Moon Peliyagoda

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 33
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Holiday Villa for Rent Ragama
Holiday Villa for Rent Ragama

කාමර: 6, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 20,000 රාත්‍රියකට

දින 33
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Orchard Villa - Wattala
Orchard Villa - Wattala

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 35
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Room for rent - Negombo
Room for rent - Negombo

කාමර: 10+, නානකාමර: 6

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 42
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Short term rental - Ja ela
Short term rental - Ja ela

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

දින 45
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Hybrid Container Cabana in nittambuwa
Hybrid Container Cabana in nittambuwa

කාමර: 3, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 46
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 3
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 49
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 2
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 2

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 49
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Luxury Apartment in Wattala-Hendala
Luxury Apartment in Wattala-Hendala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

දින 49
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Oak luxury villas In Kiribathgoda
Oak luxury villas In Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 52
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Holiday Bungalow renti in Wattala
Holiday Bungalow renti in Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 57

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!