දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 1

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 2
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Guest House Rooms Negombo
Guest House Rooms Negombo

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 19
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Hotel Blue Moon Peliyagoda
Hotel Blue Moon Peliyagoda

කාමර: 8, නානකාමර: 8

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 22
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Holiday and short term period - Wattala
Holiday and short term period - Wattala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,500 රාත්‍රියකට

දින 26
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Rooms for Rent - Gampaha
Rooms for Rent - Gampaha

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 26
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Rent a House in Ja Ela
Rent a House in Ja Ela

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Holiday House at Kandana
Holiday House at Kandana

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 32
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Hybrid Container Cabana - Nittambuwa
Hybrid Container Cabana - Nittambuwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 35
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Luxury Apartment in Wattala
Luxury Apartment in Wattala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

දින 37
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 3
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 3

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 37
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 2
Lofty Holiday Resort-Wattala Unit 2

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 37
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Oak Residencies in Kiribathgoda
Oak Residencies in Kiribathgoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 39
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - 4 Bedroomed villa - Ja ela
4 Bedroomed villa - Ja ela

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 10,000 රාත්‍රියකට

දින 43
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Beach View Rooms in Negombo
Beach View Rooms in Negombo

කාමර: 6, නානකාමර: 6

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 55
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගම්පහ - Rooms for rent in Negombo
Rooms for rent in Negombo

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගම්පහ, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,200 රාත්‍රියකට

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!