දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Guest House for rent in Koggala
Guest House for rent in Koggala

කාමර: 9, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa Samadi Holiday Bungalow - Galle
Villa Samadi Holiday Bungalow - Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 5
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Galle Karapitiya Godakanda Rooms
Galle Karapitiya Godakanda Rooms

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa in Unawatuna Galle
Villa in Unawatuna Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 6
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Bungalow for rent - Galle
Bungalow for rent - Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 12
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Triple Room in Galle
Triple Room in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 12
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Double Room for rent - Galle
Double Room for rent - Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,250 රාත්‍රියකට

දින 17
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Stay in Villa Unawatuna Galle.
Stay in Villa Unawatuna Galle.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 21
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Air Conditioning Villa In Unawatuna
Air Conditioning Villa In Unawatuna

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 9,500 රාත්‍රියකට

දින 23
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Newly Built Villa for Short Term - Galle
Newly Built Villa for Short Term - Galle

කාමර: 7, නානකාමර: 7

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,500 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa for Rent - Galle
Villa for Rent - Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 12,000 රාත්‍රියකට

දින 40
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Windorah Lodge, Hikkaduwa - Sri Lanka
Windorah Lodge, Hikkaduwa - Sri Lanka

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 40
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - AC Rooms in Galle (09)
AC Rooms in Galle (09)

කාමර: 6, නානකාමර: 6

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 48
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday House In Galle
Holiday House In Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 52
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday resort for rent in Galle
Holiday resort for rent in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 57
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa in Unawatuna near jungle beach
Villa in Unawatuna near jungle beach

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!