දැන්විම් 20 න් 1-20 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Guest House for rent in Koggala
Guest House for rent in Koggala

කාමර: 9, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Rooms for rent in unawatuna
Rooms for rent in unawatuna

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 7
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Ac Non Rooms Rent Bentota
Ac Non Rooms Rent Bentota

කාමර: 9, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Room for rent - Galle
Room for rent - Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,000 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday home for rent - Ambalangoda
Holiday home for rent - Ambalangoda

කාමර: 7, නානකාමර: 7

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 30,000 රාත්‍රියකට

දින 12
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - SHALONA HOLIDAY HOME GALLE
SHALONA HOLIDAY HOME GALLE

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 15
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday House In Galle.
Holiday House In Galle.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 23
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Resort for rent in Galle
Resort for rent in Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 29
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Walawwa for rent in Galle
Walawwa for rent in Galle

කාමර: 6, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 25,000 රාත්‍රියකට

දින 32
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa Samadhi in Galle
Villa Samadhi in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 37
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa in Unawatuna Galle
Villa in Unawatuna Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 38
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Bungalow for rent - Galle
Bungalow for rent - Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 43
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Triple Room in Galle
Triple Room in Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 43
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Galle paradise inn for rent -Galle
Galle paradise inn for rent -Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,500 රාත්‍රියකට

දින 45
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Double Room for rent - Galle
Double Room for rent - Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,250 රාත්‍රියකට

දින 48
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Stay in Villa Unawatuna Galle.
Stay in Villa Unawatuna Galle.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 52
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Rent a Apartment - Ahangama
Rent a Apartment - Ahangama

කාමර: 2, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,400 රාත්‍රියකට

දින 52
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa45 Balapitiya
Villa45 Balapitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 35,000 රාත්‍රියකට

දින 53
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Rooms For Rent In Unawatuna.
Rooms For Rent In Unawatuna.

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 58
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Comfortable Rooms - Galle
Comfortable Rooms - Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!