දැන්විම් 19 න් 1-19 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - House for rent in Galle
House for rent in Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 24,000 රාත්‍රියකට

දින 9
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Beach Side Cabana in Hikkaduwa
Beach Side Cabana in Hikkaduwa

කාමර: 1, නානකාමර: 1

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 21
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Guest House in Koggala
Guest House in Koggala

කාමර: 7, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,500 රාත්‍රියකට

දින 23
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Furnished holiday house for Rent - Galle
Furnished holiday house for Rent - Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 24
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday House for rent In Galle
Holiday House for rent In Galle

කාමර: 2, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 5,000 රාත්‍රියකට

දින 28
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - 4 Private Villa With Pool Hikkaduwa
4 Private Villa With Pool Hikkaduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 35,000 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Lake front villa with Pool - Ahangama
Lake front villa with Pool - Ahangama

කාමර: 4, නානකාමර: 3

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 27,500 රාත්‍රියකට

දින 30
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - House for Rent in Polhena Habaraduwa
House for Rent in Polhena Habaraduwa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 6,000 රාත්‍රියකට

දින 31
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Holiday Bungalow in Galle
Holiday Bungalow in Galle

කාමර: 6, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 30,000 රාත්‍රියකට

දින 35
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - River front Bungalow in Galle
River front Bungalow in Galle

කාමර: 10, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 8,000 රාත්‍රියකට

දින 36
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Rooms for Rent in VILLA SAMADHI Galle
Rooms for Rent in VILLA SAMADHI Galle

කාමර: 3, නානකාමර: 2

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 38
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa in Unawatuna Galle
Villa in Unawatuna Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 2,500 රාත්‍රියකට

දින 38
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Bungalow for rent - Galle
Bungalow for rent - Galle

කාමර: 4, නානකාමර: 3

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 4,000 රාත්‍රියකට

දින 43
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Double Room for rent - Galle
Double Room for rent - Galle

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,250 රාත්‍රියකට

දින 49
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Shalona holiday home in Galle
Shalona holiday home in Galle

කාමර: 10, නානකාමර: 8

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,000 රාත්‍රියකට

දින 51
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Stay in Villa Unawatuna Galle.
Stay in Villa Unawatuna Galle.

කාමර: 1, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 3,000 රාත්‍රියකට

දින 53
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - HOTEL LONG TERM RENT GALLE
HOTEL LONG TERM RENT GALLE

කාමර: 6, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 7,000 රාත්‍රියකට

දින 53
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Villa45 Balapitiya(Holiday Bunglow)
Villa45 Balapitiya(Holiday Bunglow)

කාමර: 5, නානකාමර: 5

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 35,000 රාත්‍රියකට

දින 55
නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම-ගාල්ල - Comfortable rooms in Galle
Comfortable rooms in Galle

කාමර: 5, නානකාමර: 4

ගාල්ල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

රු 1,200 රාත්‍රියකට

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!