දැන්විම් 59 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - එලවලු පැල
එලවලු පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

විනාඩි 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Agarwood Plants (wholesale)
Agarwood Plants (wholesale)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lady Jane Anthurium
Lady Jane Anthurium

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැල the pela
තේ පැල the pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 17

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Dendrobium Orchid
Dendrobium Orchid

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Golden palm
Golden palm

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red palms
Red palms

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 5,500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Champaign (Bottle palm)
Champaign (Bottle palm)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - තේ පැළ
තේ පැළ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurundu pala
Kurundu pala

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Thal pelayak
Thal pelayak

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 7,000

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Water plant
Water plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Thal pelayak
Thal pelayak

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 10,000

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Lotus plants (Bangkok Nelum)
Lotus plants (Bangkok Nelum)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 800

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Water Plants
Water Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu plants
Kurudu plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red farm trees
Red farm trees

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100,000

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - tri2023
tri2023

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird nest plant
Bird nest plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,800

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ආනයනික ජලජ මල් වර්ග
ආනයනික ජලජ මල් වර්ග

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu pala
Kurudu pala

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird-Nest Plants
Bird-Nest Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Anthuriums
Anthuriums

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird Nest plants
Bird Nest plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Orchid plant
Orchid plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 25

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!