දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Flowers
Flowers

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Kurudu plants
Kurudu plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 16

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Siam Waterlily
Siam Waterlily

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ඇල්බීසියා පැල
ඇල්බීසියා පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bird's Nest Fern
Bird's Nest Fern

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 5
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - පොල් පැල
පොල් පැල

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 10
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok Water Plants
Bangkok Water Plants

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Golden viechia
Golden viechia

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - කුරුදු පැළ
කුරුදු පැළ

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 16
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok water lily
Bangkok water lily

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 17
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Palms
Palms

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Cinnaman plants (kurudu pala)
Cinnaman plants (kurudu pala)

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 110

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok Manel
Bangkok Manel

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 20
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Aglonima
Aglonima

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Bangkok olu
Bangkok olu

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 12,000

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - මල්පැල විකිණීමට
මල්පැල විකිණීමට

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - ගම්මිරිස්
ගම්මිරිස්

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Jack Tree
Jack Tree

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 190,000

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Nedun tree
Nedun tree

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 70,000

දින 25
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Red farm tree
Red farm tree

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 8,000

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - CINNAMON PLANTS
CINNAMON PLANTS

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Screw pine Plant
Screw pine Plant

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 900

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Tea Pela
Tea Pela

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - Manel/olu
Manel/olu

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-ගාල්ල - NIL MANEL PALA
NIL MANEL PALA

ගාල්ල, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!