මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

දික්වැල්ල හිදී සතුන් සම්බන්ධ උපාංග විකිණීමට

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි