දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2KVA 36V 2MPPT Solar Off Grid Inverter
2KVA 36V 2MPPT Solar Off Grid Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 140,000

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 1KVA 24V 1MPPT Solar Off Grid Inverter
1KVA 24V 1MPPT Solar Off Grid Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 67,000

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 3.2KVA 36V Power Backup Inverter
3.2KVA 36V Power Backup Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 88,500

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2.2KVA 24V Power Backup Inverter
2.2KVA 24V Power Backup Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 65,000

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 2035VA 24V Solar Off Grid Inverter
2035VA 24V Solar Off Grid Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 54,000

දින 6
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 1735VA 24V Solar Off Grid Inverter
1735VA 24V Solar Off Grid Inverter

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 39,500

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Power Backup Inverter 1700VA / 1200W (24V)
Power Backup Inverter 1700VA / 1200W (24V)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 29,500

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Power Backup Inverter 900VA / 670W
Power Backup Inverter 900VA / 670W

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 18,500

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Power Backup Inverter 1100VA / 750W
Power Backup Inverter 1100VA / 750W

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 22,500

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 200Ah Tubular Battery Lead Acid (Deep Cycle / Solar)
200Ah Tubular Battery Lead Acid (Deep Cycle / Solar)

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 66,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 100Ah Tubular Battery Lead Acid
100Ah Tubular Battery Lead Acid

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 36,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 200AH SMF VRLA Battery -Solar/Deep Cycle
200AH SMF VRLA Battery -Solar/Deep Cycle

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 66,000

දින 7
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - 100AH SMF VRLA Battery -Solar/Deep Cycle
100AH SMF VRLA Battery -Solar/Deep Cycle

සාමාජිකයාකොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 36,000

දින 12
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - Generator HONDA EBK2000
Generator HONDA EBK2000

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 36,000

දින 35
සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර-කොළඹ - YINGLI SOLAR PANELS POLY / MONO
YINGLI SOLAR PANELS POLY / MONO

කොළඹ, සූර්ය බලශක්තිය හා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර

රු 19,500

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!