වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 53 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි ගොවිපොළ සතුන්

ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bentam kukulan
Bentam kukulan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 2,000

දින 2
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Sanan male
Sanan male

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 16,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamnapari goat
Jamnapari goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 85,000

දින 3
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Pora kukulan
Pora kukulan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 31,000

දින 6
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goats
Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 35,000

දින 8
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goat..
Goat..

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - එලුවන්
එලුවන්

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 110,000

දින 11
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gum kukul petaw
Gum kukul petaw

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Saanen Goat
Saanen Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 12
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari goat
Jamunapari goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 20,000

දින 15
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - MANY VARIETIES OF FANCY FOWLS
MANY VARIETIES OF FANCY FOWLS

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,500

දින 16
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - .Broiler
.Broiler

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 300

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Bantam
Bantam

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 17
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gam kikili
Gam kikili

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,100

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Gamkukulan
Gamkukulan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 1,200

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Love bird with cage
Love bird with cage

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 13,000

දින 19
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Oeg bantam
Oeg bantam

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 4,000

දින 20
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Cow Female
Cow Female

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 350,000

දින 21
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Goats
Jamunapari Goats

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 65,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Buffaloes ‍
Buffaloes ‍

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 22
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Duck.....
Duck.....

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 5,000

දින 23
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Watuwan
Watuwan

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 180

දින 25
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Jamunapari Goat
Jamunapari Goat

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 55,000

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Thaiwan cow - කිරි එළදෙනක්.
Thaiwan cow - කිරි එළදෙනක්.

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 175,000

දින 28
ගොවිපොළ සතුන්-කොළඹ - Goat.
Goat.

කොළඹ, ගොවිපොළ සතුන්

රු 60,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!