වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 128 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Barista - Colombo 03
Barista - Colombo 03

Mitsis Delicacies

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Pastry Chef - Colombo 03
Pastry Chef - Colombo 03

Mitsis Delicacies

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Assistant Wharf Manager - Colombo 3
Assistant Wharf Manager - Colombo 3

Miniso Lanka (PVT) Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Marketing Executives - Colombo 3

Fusion Management Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Sales Executive - Colombo 3
Showroom Sales Executive - Colombo 3

Greenware Technologies Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - රියදුරු - කොළඹ 03
රියදුරු - කොළඹ 03

Dialog Axiata PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Gateaux Maker - Colombo 3
Gateaux Maker - Colombo 3

DIVINE FOODS (PVT) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Insurance Adviser - Colombo 3
Insurance Adviser - Colombo 3

Amãna Takaful PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Office Coordinator - Colombo 03
Office Coordinator - Colombo 03

Fusion Management Services Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Interior Designers (Female) - Colombo 03
Interior Designers (Female) - Colombo 03

Fusion Management Services Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Junior Art Director - Colombo 3

Fusion Management Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Web Administrator - Colombo 3

Fusion Management Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Secretary - Colombo 03

Fusion Management Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Showroom Manager - Colombo 3
Showroom Manager - Colombo 3

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
English Speaking Driver - Colombo 03

Fusion Management Servies.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Admin Assistant - Col 03

Fusion Management Servies.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
Showroom Assistant - Colombo 03

Fusion Management Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Data Entry Operator - Colombo 3
Data Entry Operator - Colombo 3

Internet Jobs

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Business Development Officer - Colombo 3
Business Development Officer - Colombo 3

Nations Trust Bank

රු 50,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Business Development Officer - Colombo 3
Business Development Officer - Colombo 3

NATIONS TRUST BANK PLC.

රු 50,000 - 100,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Delivery Assistant - Colombo 3

Business Point

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executives - Colo 03
Sales Executives - Colo 03

Fusion Management Services Pvt Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Software Engineer - Colombo 3
Software Engineer - Colombo 3

Hammock Studio (Private) Limited

රු 65,000 - 128,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Juki Operator - Colombo 3

Ethical Export

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Assistant - Col 04
Call Center Assistant - Col 04

Milvik Lanka (Pvt) Ltd

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Content Uploader - Colombo 3
Content Uploader - Colombo 3

Daraz.lk

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - ලිපි ලේඛණ නිලධාරී - කොළඹ 3
ලිපි ලේඛණ නිලධාරී - කොළඹ 3

LB Finance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!