වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 139 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 3 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Business Development Executive - Col 3

Lalanya International

රු 70,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Graphic Designer - Colombo 03

Greenware Technologies Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
Graphic Designer - Colombo 03

Greenware Technologies Pvt Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

Customer support Executives - Colombo 3

Lalanya International

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Motor Vehicle Inspection Officer
Motor Vehicle Inspection Officer

HNB General Insurance Limited

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාල කාර්යය සහයක - කොළඹ 03
කාර්යාල කාර්යය සහයක - කොළඹ 03

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Branch Manager - Colombo North
Branch Manager - Colombo North

HNB General Insurance Limited

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 3
Sales Assistant (Male/ Female) - Col 3

Sales

රු 28,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - මුදල් අයකැමි - දිවයින පුරා
මුදල් අයකැමි - දිවයින පුරා

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Assistant- All Island
Customer Service Assistant- All Island

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Independent Distributor - Colombo 3
Independent Distributor - Colombo 3

Outbox Training & Marketing Consultancy (Pvt) Ltd.

රු 30,000 - 75,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Visa Documentation Officer - Colombo 03

Sevenstar Consultancy

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Relationship Executive - Col 3
Customer Relationship Executive - Col 3

Bellvantage (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Commis III - All Island
Commis III - All Island

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Trainee Commis - All Island
Trainee Commis - All Island

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Bakery Cum Pasty Cook - All Island
Bakery Cum Pasty Cook - All Island

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Outlet Operation Assistant - All Island
Outlet Operation Assistant - All Island

Keells Super Careers

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Relationship Officer - HNB Greenpath
Relationship Officer - HNB Greenpath

HNB Assurance PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Assistant - Colo 3
Call Center Assistant - Colo 3

HNB General Insurance Limited

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Sales Assistant - Colombo 3

Pearlrich International Liberty Plaza

රු 22,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cooks - Colombo 3
Cooks - Colombo 3

Thank you

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
Sales Assistants Male /Female - Col 3

Embark

රු 25,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Insurance Adviser - Colombo 3
Insurance Adviser - Colombo 3

Amãna Takaful PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Insurance Advisor - Colombo 03
Insurance Advisor - Colombo 03

Amãna Takaful PLC

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Trainee Trading Executive -Colombo 3

FINEGRAIN COMMODITIES

රු 15,000 - 20,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Kitchen Helper - Colombo 03

MPM Consulting

රු 25,000 - 30,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
Business Promotion Officer - Col 03

Red Apple

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!