වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 73 න් 51-73 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Secretary (Female) - Colombo 10
Secretary (Female) - Colombo 10

Rogers International (Pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Junior Resource Audit Assistant - Colombo 10
Junior Resource Audit Assistant - Colombo 10

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Receptionist-Colombo 10
Receptionist-Colombo 10

The Headmasters Lanka pvt ltd

රු 30,000 - 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 39
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant - Colombo 10
Sales Assistant - Colombo 10

The Headmasters Lanka pvt ltd

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - කාර්යාල කාර්ය සහයක - කොළඹ 10
කාර්යාල කාර්ය සහයක - කොළඹ 10

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 40
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Accounts Trainee - Colombo 10
Accounts Trainee - Colombo 10

Smart fix (pvt) Ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 43
Cashier - Colombo 10

srikantha motors lanka pvt.ltd

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier- Colombo 10
Cashier- Colombo 10

කුසුමිසිරි මෝටර් ට්‍රෙඩරස්

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Driver - Colombo 10
Driver - Colombo 10

කුසුමිසිරි මෝටර් ට්‍රෙඩරස්

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
Business Development Officer (Male) - Colombo 10

Senera Group

රු 30,000 - 40,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Assistant (Male) - Colombo 10
Sales Assistant (Male) - Colombo 10

Private Poster

රු 0 - 24,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 44
Teachers Vacancies - Colombo 10

Alexor International College

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 45
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Supervisors - Col 10
Call Center Supervisors - Col 10

3000 Solutions

රු 35,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 46
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Care Executive - Colombo 10
Customer Care Executive - Colombo 10

3000 Solutions

රු 20,000 - 23,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Customer Service Supervisors - Colombo 10
Customer Service Supervisors - Colombo 10

3000 Solutions

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 48
Accounts Assistance - Colombo 10

Dexter Holdings (Pvt) Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
Sales Representative - Colombo 10

Dexter Holdings (Pvt) Ltd.

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Cashier (Female) - Maradana (Colombo 10)
Cashier (Female) - Maradana (Colombo 10)

Big Bite International (Pvt) Ltd

රු 30,000 - 35,000

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Support - Colombo 10
Call Center Support - Colombo 10

3000 Solutions

රු 20,000 - 23,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 51
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Call Center Team Leader - Colombo 10
Call Center Team Leader - Colombo 10

3000 Solutions

රු 48,000 - 55,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 52
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Operation Officer - Colombo 10
Operation Officer - Colombo 10

The Headmasters Lanka pvt ltd

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාකොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 53
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Administrative Assistant - Colombo 10
Administrative Assistant - Colombo 10

Dee & Dee Lanka (Pvt) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Representative - Colombo 10
Sales Representative - Colombo 10

Dee & Dee Lanka (Pvt) LTD

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 56
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-කොළඹ - Sales Executive - Colombo 10
Sales Executive - Colombo 10

Private Poster

කොළඹ, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 58

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!