දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE REPAIRS & MODS
PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE REPAIRS & MODS

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Xbox 360 Jtag Rgh 2 Modification+10Games
Xbox 360 Jtag Rgh 2 Modification+10Games

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 11,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Service with Virus Guard
Laptop Service with Virus Guard

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Competitive MacBook/ Lap Repairs
Competitive MacBook/ Lap Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Efficient Mac / Laptop Repairs
Efficient Mac / Laptop Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Experienced Lap/ Mac Repairs
Experienced Lap/ Mac Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - UPS repairing
UPS repairing

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Lap Service / Fresh windows
Lap Service / Fresh windows

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,700

දින 7
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Lap/ Mac Repairs
Professional Lap/ Mac Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac installion
Ac installion

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Mac book Repairs
Professional Mac book Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - UPS for rent
UPS for rent

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Affordable Macbook / Lap Repairs
Affordable Macbook / Lap Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Hi quality Lap/ Macbook Repairs
Hi quality Lap/ Macbook Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Fridge repair
Fridge repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine repair
Washing machine repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Ac Service repair
Ac Service repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - PS4 modification jailbreak without disk
PS4 modification jailbreak without disk

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - COMPUTER LAPTOP CHIPLVL REPAIR SERVICE
COMPUTER LAPTOP CHIPLVL REPAIR SERVICE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE REPAIRS & MODS
PS3 PS4 XBOX360 XBOXONE REPAIRS & MODS

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,000

දින 19
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC installation
AC installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,500

දින 30
ගෘහ සේවා-කොළඹ - SOFA & CARPET CLEANING
SOFA & CARPET CLEANING

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 31
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair Computer Office VISIT
Laptop Repair Computer Office VISIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

දින 32
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Xbox 360 Jtag Rgh 2 Modification+10Games
Xbox 360 Jtag Rgh 2 Modification+10Games

කොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 11,000

දින 45
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 1 TB Lap Hard Upgrade
1 TB Lap Hard Upgrade

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,800

දින 57
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop / Macbook VGA Repairs
Laptop / Macbook VGA Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 57
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop / Macbook Service
Laptop / Macbook Service

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 2,700

දින 59

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!