දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බත්තරමුල්ල හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Washing machine
Washing machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 600

පැය 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS
LAPTOP SERVCE COMPUTER REPAIRNG WINDOWS

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 500

පැය 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 1 TB Lap Hard Upgrade
1 TB Lap Hard Upgrade

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,800

පැය 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop / Mac Board Repairs
Laptop / Mac Board Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop motherboard repair
Laptop motherboard repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - cctv installation services
cctv installation services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop keyboard replacement
Laptop keyboard replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - S7 edge glass replacement
S7 edge glass replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop screen replacement
Laptop screen replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Lap /Mac Repairs
Professional Lap /Mac Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Mac Book Repairs
Professional Mac Book Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop keyboard replacement
Laptop keyboard replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop screen replacement
Laptop screen replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Mac / Lap Motherboard Repairs
Mac / Lap Motherboard Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - CCTV Camera Installation
CCTV Camera Installation

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Repair
Laptop Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Iphone glass repair
Iphone glass repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - S8 edge glass replacement
S8 edge glass replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - S7 edge glass replacement
S7 edge glass replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - AC & Refrigerator Repair
AC & Refrigerator Repair

කොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop VGA (Graphics) Repairs
Laptop VGA (Graphics) Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Laptop Buyback Services
Laptop Buyback Services

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 5
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Professional Lap / Mac Repairs
Professional Lap / Mac Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Competitive Laptop/ Mac Repairs
Competitive Laptop/ Mac Repairs

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 1,500

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - 1 TB Lap Hard Replacement
1 TB Lap Hard Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,900

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!