මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

බදුල්ල හි වාහන අමතර කොටස් විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 223 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
කණගාටුයි! ඔබගේ සෙවීම සඳහා ගැලපෙන දැන්වීම් බදුල්ලහි නොමැත. ඔබට දැන් ශ්‍රී ලංකාවහි සියලුම දැන්වීම් පෙන්වනු ඇත.