වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Kitchen Steward - Anuradhapura
Kitchen Steward - Anuradhapura

Kings hotel group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - කැකිරාව
කොළඹ වරාය (පුද්) අoශ සාමාන්‍ය සේවක - කැකිරාව

Jobline Company

රු 55,000 - 58,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි) - කැකිරාව
පරිපාලන නිලධාරි (කාන්තා/පිරිමි) - කැකිරාව

DMI(Pvt)Ltd

රු 34,000 - 38,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Heavy Vehicle Driver - Anuradhapura
Heavy Vehicle Driver - Anuradhapura

DL LANKA(pvt)ltd

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Sales Representative - Anuradhapura

Kpkinternationalpvt ltd

රු 45,000 - 75,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Jcb Operators - Anurathapura
Jcb Operators - Anurathapura

privet poster

රු 55,000 - 70,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Cashier - Anuradhapura
Cashier - Anuradhapura

Easy job Pvt Ltd

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - ගල්නෑව
සුපරීක්ෂක - ගල්නෑව

optimo international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - ශාඛා කළමනාකරු - එප්පාවල
ශාඛා කළමනාකරු - එප්පාවල

Asia group

රු 60,000 - 85,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Sales Executives - Freelancers All Island
Sales Executives - Freelancers All Island

SMART PRODUCTS LANKA (PVT) LTD.

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor -Thabuthegama
Supervisor -Thabuthegama

DMI INTERNATIONAL

රු 45,000 - 80,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - එප්පාවල
කොළඹ වරාය (පුද්) අංශයට සාමාන්‍ය සේවකයින් - එප්පාවල

Factoy recruitment company

රු 53,000 - 58,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - හබරණ
කර්මාන්තශාලා නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - හබරණ

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - අනුරාධපුර
කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - අනුරාධපුර

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor - Galenbindunuwewa
Supervisor - Galenbindunuwewa

Optimo international

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
Office Assistant - Kekirawa

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - තලාව
කර්මාන්තශාලා ඇසුරුම් අoශ සේවක සේවිකාවන් - තලාව

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - මිහින්තලේ
කර්මාන්තශාලා ලේබල් අoශ සේවක සේවිකාවන් - මිහින්තලේ

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - ගල්නෑව
නිෂ්පාදන අoශ සේවක සේවිකාවන් - ගල්නෑව

Maind Job Pvt Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - ශාඛා කළමණාකරු - කැකිරාව
ශාඛා කළමණාකරු - කැකිරාව

Asia Gruop

රු 65,000 - 100,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - තලාව
සුපරීක්ෂක - තලාව

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor - Anuradhapura
Supervisor - Anuradhapura

optimo group

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර

optimo international

රු 45,000 - 85,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Kitchen Helper - Anuradhapura
Kitchen Helper - Anuradhapura

Kings Hotel Group

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Training Manager - Anuradhapura
Training Manager - Anuradhapura

Optimo International

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!