වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 88 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Housekeeping Supervisor - Anuradhapura
Housekeeping Supervisor - Anuradhapura

Heritage Hotel- Anuradhapura

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - ලොරි රථ රියදුරන් අවශ්‍යයයි - තඹුත්තේගම
ලොරි රථ රියදුරන් අවශ්‍යයයි - තඹුත්තේගම

Pehasara Consulting Service

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සැහැල්ලු වාහන/ බර වාහන රියදුරන්
සැහැල්ලු වාහන/ බර වාහන රියදුරන්

day light transport

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකරැ - අනුරාධපුර
වරාය පුද්ගලික අංශයට කමිකරැ - අනුරාධපුර

SSM ( pvt ) ltd

රු 43,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - බර වාහන රියදුරන් - අනුරාධපුර
බර වාහන රියදුරන් - අනුරාධපුර

SSM ( pvt ) Ltd

රු 48,000 - 60,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisors(male / female)-Anuradhapura
Supervisors(male / female)-Anuradhapura

Optimo international

රු 18,000 - 25,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Asphalt Plant Operator - Medawachchiya
Asphalt Plant Operator - Medawachchiya

R.S.Wickramasingha & Company (Pvt) Ltd

රු 40,000 - 70,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Store Keeper - Medawachchiya
Store Keeper - Medawachchiya

R.S.Wickramasingha & Company (Pvt) Ltd

රු 40,000 - 60,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Officer-Cashier/Admin - Anuradhapura
Officer-Cashier/Admin - Anuradhapura

Omek Investment (Pvt) Limited

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කලමනාකරන සහයක - තඹුත්තේගම
කලමනාකරන සහයක - තඹුත්තේගම

DMI INTERNATIONAL

රු 18,500 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - තලාව
සුපරීක්ෂක - තලාව

granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor - Anuradhapura
Supervisor - Anuradhapura

innovage international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක -මිහින්තලෙ
සුපරීක්ෂක -මිහින්තලෙ

granton international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරික්ෂක - තම්බුත්තේගම
සුපරික්ෂක - තම්බුත්තේගම

granton international

රු 41,500 - 72,500

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - ඇසුරුම් අංශ සේවකයන්-මිහින්තලේ
ඇසුරුම් අංශ සේවකයන්-මිහින්තලේ

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-මැදවච්චිය
නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-මැදවච්චිය

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-තඹුත්තේගම
නිෂ්පාදන අංශ ස‌ේවකයින්-තඹුත්තේගම

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන සේවකයන් සේවිකාවන්-කැකිරාව
නිෂ්පාදන සේවකයන් සේවිකාවන්-කැකිරාව

kithlanka

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
Audit Cum Account Clerk (Female)

JAYAWARDENA GROUP - Anuradhpura

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor - Anuradhapura
Supervisor - Anuradhapura

Optimo International

රු 35,000 - 65,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Training Manager - Anuradhapura
Training Manager - Anuradhapura

FAIRMAX INTERNATIONAL (PVT) LTD

රු 25,000 - 85,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Excavator - Thambuthegama
Excavator - Thambuthegama

Pehasara Consulting Service

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කටුනායක ගුවන් ‌‌තොටුපල රැකියා
කටුනායක ගුවන් ‌‌තොටුපල රැකියා

kithlanka

රු 35,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Assistant manager-Galnewa
Assistant manager-Galnewa

Optimo international

රු 30,000 - 65,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Data Entry Operators - Part Time
Data Entry Operators - Part Time

data entry solutions

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Receptionist - Anuradhapura
Receptionist - Anuradhapura

Golden Castle Chess Academy - Anuradhapura Branch

රු 10,000 - 20,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!