වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර

Optimo International

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
Asst.Trainee Supervisor - Anuradhapura

optimo international

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහාය කලමනාකරු - අනුරාධපුර
සහාය කලමනාකරු - අනුරාධපුර

granton international

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Account Assistant - Anuradhapura
Account Assistant - Anuradhapura

W M B Contractors & Transporters

රු 30,000 - 35,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Hotel Room Assistant - All Island
Hotel Room Assistant - All Island

Day Light Grups

රු 25,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කන්ටේනර් රථ සහයක - අනුරාධපුර
කන්ටේනර් රථ සහයක - අනුරාධපුර

lanka (pvt) ltd

රු 40,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Training Marketing Ex - Anuradhapura
Training Marketing Ex - Anuradhapura

DMI international

රු 35,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Supervisor - Anuradhapura

innovage international

රු 22,000 - 33,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
Sales Representative - All Island

Private Poster

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - පුහුණු කලමනාකරු - මිහින්තලේ
පුහුණු කලමනාකරු - මිහින්තලේ

dmi international

රු 28,000 - 56,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - ගිණුම් පරීක්ෂක - අනුරාධපුර
ගිණුම් පරීක්ෂක - අනුරාධපුර

Singhe Distributor

රු 30,000 - 40,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
වෙළෙඳ සහායිකාවන් - අනුරාධපුර

Infinity Designer Anuradhapura

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - බර වාහන රියදුරන් - අනුරාධපුර
බර වාහන රියදුරන් - අනුරාධපුර

DL lanka

රු 35,000 - 50,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - මුදල් අයකැමි - අනුරාධපුර
මුදල් අයකැමි - අනුරාධපුර

granton international

රු 45,000 - 48,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - අනුරාධපුර
සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි) - අනුරාධපුර

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Container Helper - Medawachchiya
Container Helper - Medawachchiya

DL (PVT) TRANSPORT

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Part Assistant - Anuradhapura
Part Assistant - Anuradhapura

IDEAL Group

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Manager - Medawachchiya
Manager - Medawachchiya

INNOVAGE INTERNATIONAL

රු 25,000 - 65,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Waiters - Habarana
Waiters - Habarana

Vandy Hotel Group

රු 15,000 - 25,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor - Habarana
Supervisor - Habarana

innovage international

රු 33,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - බර වාහන රියදුරන් - අනුරාධපුර
බර වාහන රියදුරන් - අනුරාධපුර

DL lanka groups

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Light driver - All island
Light driver - All island

dl all grup

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Marketing Executive-North Central Region
Marketing Executive-North Central Region

Commercial Leasing & Finance PLC

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - කැකිරාව
සුපරීක්ෂක - කැකිරාව

Granton international

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 9
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කළමනාකරු - මැදවච්චිය
කළමනාකරු - මැදවච්චිය

Optimo International

රු 55,000 - 65,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!