වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක/සේවිකාවන් - අනුරාධපුර
නිෂ්පාදන අංශ සේවක/සේවිකාවන් - අනුරාධපුර

kithlanka

රු 42,000 - 49,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 1 යි
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Store Keeper - Medawachchiya
Store Keeper - Medawachchiya

R.S.Wickramasingha & Company (Pvt) Ltd

රු 40,000 - 50,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරික්ෂක - කැකිරාව
සුපරික්ෂක - කැකිරාව

optimo international

රු 35,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - වාහන රියදුරන් - අනුරධපුර
වාහන රියදුරන් - අනුරධපුර

privet company

රු 35,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහය කළමනාකර(කාන්තා/පිරිමි) - අනුරාධපුර
සහය කළමනාකර(කාන්තා/පිරිමි) - අනුරාධපුර

DMI(Pvt)Ltd

රු 32,000 - 34,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Recovery Officer - Anuradhapura
Recovery Officer - Anuradhapura

Commercial Recovery service pvt ltd

රු 50,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ගල්නෑව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - ගල්නෑව

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Steward - Habarana
Steward - Habarana

Vandy Hotel Group

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Waiters - Anuradhapura
Waiters - Anuradhapura

Kings hotel group

රු 30,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - මැදවච්චිය

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තඹුත්තේගම
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - තඹුත්තේගම

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - කැකිරාව
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - කැකිරාව

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - නිෂ්පාදන අංශ සේවක - අනුරාධපුර
නිෂ්පාදන අංශ සේවක - අනුරාධපුර

Sakya Sincere Domestic job supplier

රු 30,000 - 42,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 5
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුර

granton international

රු 45,000 - 75,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්යි - අනුරාධපුර
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්යි - අනුරාධපුර

daylight group (HOTEL)

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 6
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Light vehicle Driver - Anuradhapura
Light vehicle Driver - Anuradhapura

Day light company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කළමනාකරු - අනුරාධපුර
කළමනාකරු - අනුරාධපුර

Optimo International

රු 65,000 - 70,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 11
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Crew Member- Anuradhapura
Crew Member- Anuradhapura

Gamma Pizzakraft Lanka (Pvt) Ltd.

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 13
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Hotel Steward - Habarana
Hotel Steward - Habarana

Day light Grup

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - කාර්යාල කාර්ය සහයක - මෙදවචිය
කාර්යාල කාර්ය සහයක - මෙදවචිය

Global HR Solutions (pvt) Ltd

රු 17,500 - 25,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Team Leader - Anuradhapura
Team Leader - Anuradhapura

FAIRMAX INTERNATIONAL (PVT) LTD

රු 35,000 - 72,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 15
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැකිරාව
සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් - කැකිරාව

dl company

රු 25,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
නිෂ්පාදන අංශ සේවකයන් - අනුරාධපුර

Target consulting

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
නිෂ්පාදන අංශ සේවකයන් - අනුරාධපුර

Target consulting

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - මානව සම්පත් කළමනාකරණය - අනුරාධපුර
මානව සම්පත් කළමනාකරණය - අනුරාධපුර

THE GRANTON GROUP

රු 20,000 - 25,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!