වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 49 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor - Kekirawa
Supervisor - Kekirawa

optmo group

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 7
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Driver - Anuradhapura
Driver - Anuradhapura

D/L company

රු 40,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහයකින් කන්ටේනටර් රථ සදහා - මැදවච්චිය
සහයකින් කන්ටේනටර් රථ සදහා - මැදවච්චිය

Daylight (pvt)Ltd

රු 35,000 - 40,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

පැය 8
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුරය
සුපරීක්ෂක - අනුරාධපුරය

Optimo International

රු 45,000 - 55,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරික්ෂක - අනුරාධපුර
සුපරික්ෂක - අනුරාධපුර

Optimo International

රු 45,000 - 65,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 1
Training Assistant Manager -Anuradhapura

Smrt circle

රු 45,000 - 50,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහාය කලමනාකරු - අනුරාධපුර
සහාය කලමනාකරු - අනුරාධපුර

granton international

රු 42,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 2
සහය කලමනාකරු - අනුරාධපුර

Optimo

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 3
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Account Executive - Anuradhapura
Account Executive - Anuradhapura

Heritage Hotel- Anuradhapura

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 4
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - මිහින්තලේ
සුපරීක්ෂක - මිහින්තලේ

optimo international

රු 40,000 - 60,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Therapist (Female) - Anuradhapura
Therapist (Female) - Anuradhapura

Heritage Hotel- Anuradhapura

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 12
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සහාය කලමනාකරු - ගල්නෑව
සහාය කලමනාකරු - ගල්නෑව

DMI INTERNATIONAL

රු 25,000 - 45,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Store Keeper - Anuradhapura
Store Keeper - Anuradhapura

Heritage Hotel- Anuradhapura

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 14
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Hotel Waiter - Anuradhapura
Hotel Waiter - Anuradhapura

TNES Group

රු 20,000 - 30,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 17
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරීක්ෂක - නොච්චියාගම
සුපරීක්ෂක - නොච්චියාගම

granton international

රු 23,000 - 48,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 19
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - බර වාහන රියදුරු - තඹුත්තේගම
බර වාහන රියදුරු - තඹුත්තේගම

Daylight (pvt)Ltd

රු 40,000 - 50,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 21
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Sales Executive - Anuradhapura
Sales Executive - Anuradhapura

Delmege Forsyth & Co. ltd

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Data Entry Operators - Eppawala
Data Entry Operators - Eppawala

Data entry firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 22
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Hotel Cook - Anuradhapura
Hotel Cook - Anuradhapura

The Golden Park Hotel

රු 30,000 - 35,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 24
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - සුපරික්ෂක -තඹුත්තේගම
සුපරික්ෂක -තඹුත්තේගම

Optimo International

රු 45,000 - 60,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 25
Cook - Anuradhapura

Nadikaa

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 28
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Supervisor (Male / Female)- Mihinthale
Supervisor (Male / Female)- Mihinthale

DMI (PVT) LTD

රු 32,000 - 38,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Graphic Designer - Anuradapura
Graphic Designer - Anuradapura

Infinity Designer

රු 30,000 - 60,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 30
ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා-අනුරාධපුර - Data Entry Operators - Anuradhapura
Data Entry Operators - Anuradhapura

Online Advertising firm

රු 10,000 - 35,000

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31
Recovery Assistant - Anuradhapura

Singer Homes

රු 20,000 - 50,000

අනුරාධපුර, ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා අවස්ථා

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!