දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි රථවාහන සේවා

රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - Tata xenon cab
Tata xenon cab

අනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

දින 1
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F 2018 PEARL
TOYOTA VITZ F 2018 PEARL

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 4,100,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - PUSH START 2016 BLACK
TOYOTA VITZ F - PUSH START 2016 BLACK

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,600,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2017 SILVER
TOYOTA VITZ F - KEY START 2017 SILVER

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,950,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 WHITE
TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 WHITE

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,500,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - 2016 DARK RED
TOYOTA VITZ F - 2016 DARK RED

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,700,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2017 RED
SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2017 RED

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,100,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2017
SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2017

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,100,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2018
SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2018

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,200,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - WAGON R - STINGRAY 2017 PURPLE
WAGON R - STINGRAY 2017 PURPLE

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,100,000

දින 3
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - Dimolokka wanted කුලියට බද්දට උවමනාය
Dimolokka wanted කුලියට බද්දට උවමනාය

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

දින 9
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - 2017 FZ Black color -- Safety package
2017 FZ Black color -- Safety package

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,150,000

දින 10
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - Toyota VITZ
Toyota VITZ

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,700,000

දින 10
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ 2017 පහසු ලීසිං
TOYOTA VITZ 2017 පහසු ලීසිං

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 1,770

දින 11
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - Suzuki wagon R Car For Rent
Suzuki wagon R Car For Rent

අනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,500

දින 12
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - Mahindara bolero rent
Mahindara bolero rent

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

දින 13
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 PEARL
TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 PEARL

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,500,000

දින 14
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 GRAY
TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 GRAY

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,500,000

දින 14
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 GOLD
TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 GOLD

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,500,000

දින 14
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 SILVER
TOYOTA VITZ F - KEY START 2016 SILVER

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,500,000

දින 14
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2015 PEARL
TOYOTA VITZ F - KEY START 2015 PEARL

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,400,000

දින 15
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - PUSH START 2016 BLACK
TOYOTA VITZ F - PUSH START 2016 BLACK

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,600,000

දින 15
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - TOYOTA VITZ F - KEY START 2015 BLUE
TOYOTA VITZ F - KEY START 2015 BLUE

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,400,000

දින 15
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2018 PEARL
SUZUKI WAGON R - STINGRAY 2018 PEARL

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,200,000

දින 15
රථවාහන සේවා-අනුරාධපුර - SUZUKI WAGON R - FZ SAFETY PKG 2018
SUZUKI WAGON R - FZ SAFETY PKG 2018

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, රථවාහන සේවා

රු 3,100,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!