දැන්විම් 44 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඇදුම්

ඇදුම්-ගම්පහ - Shalwar Frock
Shalwar Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Original Linen Shirt
Original Linen Shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,100

දින 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree
Wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Coat Suit
Coat Suit

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 9,000

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Clothing
Clothing

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 800

දින 12
ඇදුම්-ගම්පහ - Shawls
Shawls

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 250

දින 13
ඇදුම්-ගම්පහ - Lehenga
Lehenga

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Saree
Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Dress
Bridal Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 55,000

දින 26
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Frock
Wedding Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 29
ඇදුම්-ගම්පහ - Green and Black Shalwar
Green and Black Shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 6,500

දින 32
ඇදුම්-ගම්පහ - Shalwars (stone Work)
Shalwars (stone Work)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 34
ඇදුම්-ගම්පහ - Lehenga (orange and black)
Lehenga (orange and black)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 3,000

දින 34
ඇදුම්-ගම්පහ - Abayas
Abayas

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 34
ඇදුම්-ගම්පහ - Brand New Adidas Originals Trefoil Hoodie size (L)
Brand New Adidas Originals Trefoil Hoodie size (L)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,500

දින 37
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Dresses
Wedding Dresses

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

දින 39
ඇදුම්-ගම්පහ - Winter Jacket
Winter Jacket

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 9,500

දින 40
ඇදුම්-ගම්පහ - New Shalwar (Pakistan style)
New Shalwar (Pakistan style)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,200

දින 40
ඇදුම්-ගම්පහ - Shalwars (georgette Style)
Shalwars (georgette Style)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,000

දින 40
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree
Wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,500

දින 41
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Saree (Rich Work)
Bridal Saree (Rich Work)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 41
ඇදුම්-ගම්පහ - Ready made lace Shalwar
Ready made lace Shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 8,000

දින 41
ඇදුම්-ගම්පහ - Bele 45kg (bed sheet)
Bele 45kg (bed sheet)

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 17,500

දින 42
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree - Kandyan Style
Wedding Saree - Kandyan Style

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 43
ඇදුම්-ගම්පහ - Kandian Saree
Kandian Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 14,500

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!