දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඇදුම්

ඇදුම්-ගම්පහ - Garment items
Garment items

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 100

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Garment items
Garment items

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 100

දින 6
ඇදුම්-ගම්පහ - Saree Set for sale
Saree Set for sale

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 6
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding frock
Wedding frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - Partyfrock
Partyfrock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,000

දින 9
ඇදුම්-ගම්පහ - Denim Skirt
Denim Skirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 400

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Lehenga for sale
Lehenga for sale

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 11
ඇදුම්-ගම්පහ - Blesser coat & trouser
Blesser coat & trouser

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 11,000

දින 12
ඇදුම්-ගම්පහ - Gym skinny
Gym skinny

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,000

දින 14
ඇදුම්-ගම්පහ - Black Blazer
Black Blazer

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Dress / Frock
Bridal Dress / Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 3,000

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - Lehenga
Lehenga

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 14,000

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Frock
Wedding Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 9,000

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Bale cloth
Bale cloth

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Top designed floor touch shalwar
Top designed floor touch shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,800

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Rich shalwar
Rich shalwar

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 5,000

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - lehenga..
lehenga..

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 6,300

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - White dress
White dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,500

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Party Dress
Party Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Simple dress
Simple dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,000

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Luxury Bridal Frock
Luxury Bridal Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 22
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Lehenga
Bridal Lehenga

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 22
ඇදුම්-ගම්පහ - Melange Fabric
Melange Fabric

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 750

දින 27
ඇදුම්-ගම්පහ - Jacket
Jacket

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,000

දින 28
ඇදුම්-ගම්පහ - 100% Polyester Tricot Fabric
100% Polyester Tricot Fabric

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 145

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!