දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි ඇදුම්

ඇදුම්-ගම්පහ - Sharara
Sharara

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Dress
Wedding Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 6
ඇදුම්-ගම්පහ - Winter jackets
Winter jackets

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,000

දින 7
ඇදුම්-ගම්පහ - ආනායනික රෙදි
ආනායනික රෙදි

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 100

දින 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Party frock
Party frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 10
ඇදුම්-ගම්පහ - White Fish Tail Wedding Dress
White Fish Tail Wedding Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 20,000

දින 12
ඇදුම්-ගම්පහ - Home Coming Wedding Dress With Gloves
Home Coming Wedding Dress With Gloves

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 40,000

දින 12
ඇදුම්-ගම්පහ - Handloom Sarees
Handloom Sarees

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,000

දින 13
ඇදුම්-ගම්පහ - Saris
Saris

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,500

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - White dress
White dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,500

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - Party Dress
Party Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - Party Dress
Party Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,500

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - Casual Dress
Casual Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,000

දින 15
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Lehenga
Bridal Lehenga

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - A graded branded LEVI'S denims
A graded branded LEVI'S denims

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,300

දින 21
ඇදුම්-ගම්පහ - Canadian Import Fish-Tail Wedding Frock
Canadian Import Fish-Tail Wedding Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 60,000

දින 24
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal frock
Bridal frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

දින 24
ඇදුම්-ගම්පහ - Indian Stylish Bridal Lehenga
Indian Stylish Bridal Lehenga

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,000

දින 25
ඇදුම්-ගම්පහ - Full court suit
Full court suit

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 27
ඇදුම්-ගම්පහ - Bombay work sarees
Bombay work sarees

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,400

දින 28
ඇදුම්-ගම්පහ - Levis shirts mix lot
Levis shirts mix lot

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 220

දින 44
ඇදුම්-ගම්පහ - Homecoming saree
Homecoming saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 12,000

දින 44
ඇදුම්-ගම්පහ - Saree
Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 44
ඇදුම්-ගම්පහ - Abaya
Abaya

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 6,500

දින 45
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Bridel Saree
Wedding Bridel Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!