දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-හම්බන්තොට - වී විකිණීමට
වී විකිණීමට

හම්බන්තොට, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 40

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - අපේ ගෙවත්ත කාබනික පලතුරින් සරසමු
අපේ ගෙවත්ත කාබනික පලතුරින් සරසමු

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30,000

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-යාපනය - வைக்கோல்
வைக்கோல்

යාපනය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 8,500

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Goat Manure (pohora)
Goat Manure (pohora)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 10

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - Coco peat
Coco peat

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Australian Juice
Australian Juice

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Potting Soil
Potting Soil

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat
Coco Peat

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 450

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Compost
Compost

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 350

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර
උසස් ගුණාත්මක කාබනික පොහොර

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 150

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ත්‍රිකුණාමලය - Nethra Banana Kuddi
Nethra Banana Kuddi

ත්‍රිකුණාමලය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Yoghurt
Yoghurt

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 24

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - හරිතාගර සැලසුම් සහ ඉදිකරවාදීම
හරිතාගර සැලසුම් සහ ඉදිකරවාදීම

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කුකුල් පොහොර විකිණීමට ඇත/Poultry litter
කුකුල් පොහොර විකිණීමට ඇත/Poultry litter

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 120

දින 16
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut
Coconut

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 19
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Coconut husk chips
Coconut husk chips

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 26

දින 20
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි කැබලි)

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 28

දින 25
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Camel Milk Powder (Susu Unta)
Camel Milk Powder (Susu Unta)

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3,900

දින 27
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cheddar Cheese - 4 packs
Cheddar Cheese - 4 packs

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,200

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Premium Pistachio
Premium Pistachio

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,950

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Indomie noodles
Indomie noodles

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 850

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Panzani pasta
Panzani pasta

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,050

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - ගොම පොහොර
ගොම පොහොර

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 10

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Black pepper
Black pepper

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Ceylon Tea
Ceylon Tea

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!