දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - පොල් වගාව සමගින් ඉඩම් සංවර්ධනය
පොල් වගාව සමගින් ඉඩම් සංවර්ධනය

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 400

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මොණරාගල - හාල් කුඩු Rice
හාල් කුඩු Rice

මොණරාගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 38

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මොණරාගල - බඩ ඉරිගු
බඩ ඉරිගු

මොණරාගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-බදුල්ල - Goma Pohora
Goma Pohora

බදුල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 200

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - තේ පැල (The pela)
තේ පැල (The pela)

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 6
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cow dung (Goma pohora)
Cow dung (Goma pohora)

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 25

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Fertilizer ( Kukul Pohora )
Fertilizer ( Kukul Pohora )

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1

දින 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Sodium sulphate පොල් වගාව සදහා
Sodium sulphate පොල් වගාව සදහා

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 75

දින 11
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මොණරාගල - Moringa Leaves( Dried leaves or Powder)
Moringa Leaves( Dried leaves or Powder)

මොණරාගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 12
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Coconut Husk Chips
Coconut Husk Chips

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - Compost
Compost

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-හම්බන්තොට - Compost ( පිළිස්සු දහයියා අළු )
Compost ( පිළිස්සු දහයියා අළු )

හම්බන්තොට, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 140

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Tender Coconut Water mix
Tender Coconut Water mix

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 70

දින 17
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කාබනිකපොහොර
උසස් ගුණාත්මයෙන් යුතු කාබනිකපොහොර

සාමාජිකයානුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,200

දින 18
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - Compost Pohora
Compost Pohora

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 360

දින 21
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - Large plant
Large plant

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3,000

දින 22
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coco Peat කොහුබත් කුඩු
Coco Peat කොහුබත් කුඩු

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 20

දින 27
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - පොහොර
පොහොර

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මොණරාගල - Murunga Kinithi Kola
Murunga Kinithi Kola

මොණරාගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 31
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - කාබනික පොල් පලිභෝධ මර්ධකය
කාබනික පොල් පලිභෝධ මර්ධකය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,500

දින 32
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - පොල් ලෙලි විකිනීමට
පොල් ලෙලි විකිනීමට

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 4

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!