දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අනුරාධපුර - Bulath pala
Bulath pala

අනුරාධපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

පැය 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Saffron
Saffron

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,750

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Terminalia catappa
Terminalia catappa

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 175

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Black Pepper & White
Black Pepper & White

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 635

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Tea Packs
Tea Packs

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Black Beetle Trap
Black Beetle Trap

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 595

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Weevils trap
Weevils trap

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 550

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Kos gedi
Kos gedi

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 12
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - "sadikka"/nutmeg
"sadikka"/nutmeg

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - Surasa food products
Surasa food products

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 27

දින 14
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Compost
Compost

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 250

දින 15
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Cocopeat
Cocopeat

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 175

දින 15
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Tea Leaves
Tea Leaves

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 680

දින 17
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Orchid fertilizer (උඩවැඩියා පොහොර )
Orchid fertilizer (උඩවැඩියා පොහොර )

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 18
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අම්පාර - Azolla
Azolla

අම්පාර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 500

දින 20
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Black Tea and Green
Black Tea and Green

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 310

දින 22
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cinnamon
Cinnamon

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,500

දින 24
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - godapara gedi
godapara gedi

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2

දින 25
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Tea Nursery
Tea Nursery

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 40

දින 27
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Ceylon Tea
Ceylon Tea

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 300

දින 28
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut shell
Coconut shell

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 29
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවරඑලිය - Cpompost Pohora alavi niladarin
Cpompost Pohora alavi niladarin

නුවරඑලිය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 75,000

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - goraka past
goraka past

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

දින 30
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - C Grade cinnamin powder
C Grade cinnamin powder

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 390

දින 31
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Black Pepper
Black Pepper

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 650

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!