දැන්විම් 175 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-යාපනය - Maravalli kelanku
Maravalli kelanku

යාපනය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 30

පැය 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - Kithul pany
Kithul pany

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

පැය 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - ALMARAI CHEESE
ALMARAI CHEESE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 155

පැය 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - OLIVE OIL
OLIVE OIL

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,650

පැය 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - PASTA & LASAGNA SAUCE
PASTA & LASAGNA SAUCE

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

පැය 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - BARILLA PASTA
BARILLA PASTA

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 570

පැය 10
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-යාපනය - Rice Bag
Rice Bag

යාපනය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 810

පැය 13
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Sunflower Oil
Sunflower Oil

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,100

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cashew nuts kernels available
Cashew nuts kernels available

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 3,500

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවරඑලිය - පොහොර බෑග්
පොහොර බෑග්

නුවරඑලිය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 10

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Olive oil 250 ml
Olive oil 250 ml

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 400

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - Coconut( malu pol)
Coconut( malu pol)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 56

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 66

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Natural Sea Salt
Natural Sea Salt

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - Coconuts
Coconuts

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Ferrero Rocher (16pc)
Ferrero Rocher (16pc)

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,150

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Pure Ceylon Tea
Pure Ceylon Tea

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 700

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-යාපනය - ஆட்டு உரம்
ஆட்டு உரம்

යාපනය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 570

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cadbury Chocolate
Cadbury Chocolate

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 440

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - එළු පොහොර
එළු පොහොර

පුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 15,000

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Up country No. 1 Tea
Up country No. 1 Tea

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 90

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Ghee Oil
Ghee Oil

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 710

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-යාපනය - ஆட்டு எ௫
ஆட்டு எ௫

යාපනය, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 5,000

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කුරුණෑගල - NEW LAKSHI SALT (LUNU)
NEW LAKSHI SALT (LUNU)

කුරුණෑගල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 500

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Cinnamon Powder (C GRADE)
Cinnamon Powder (C GRADE)

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 390

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!