දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව හි වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කළුතර - elu pohora
elu pohora

කළුතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - සෙවන ගෟහ සෑදීම
සෙවන ගෟහ සෑදීම

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 190

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)
Coco Peat (කොහුබත් කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 18

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-රත්නපුර - Mayokka
Mayokka

රත්නපුර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 40

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-පුත්තලම - පොල් වගාවට විශේෂිත කාබනික පොහොර
පොල් වගාවට විශේෂිත කාබනික පොහොර

සාමාජිකයාපුත්තලම, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 600

වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - පොල් විකිණිමට ඇත
පොල් විකිණිමට ඇත

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 40

දින 1
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)
කර දහයියා (Paddy Seeds Charcoal)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )
Charcoal (පිරිසිදු අඟුරු )

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)
Coconut Husk Chips (පොල් ලෙලි චිප්ස්)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 50

දින 2
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Agar wood investment
Agar wood investment

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 534,000

දින 3
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-නුවර - Goma pohora
Goma pohora

නුවර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)
Cow Dung (ගාල් ගොම කුඩු)

සාමාජිකයාගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 60

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Fertilizer Pohara
Fertilizer Pohara

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - කාබනික පොල් පළිභෝධ මර්දකය.......
කාබනික පොල් පළිභෝධ මර්දකය.......

සාමාජිකයාකොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 1,500

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-මාතර - kohubath
kohubath

මාතර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 100

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Goraka paste
Goraka paste

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 26

දින 4
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Heat Gel for Buffets
Heat Gel for Buffets

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 2,950

දින 5
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගාල්ල - Goraka past
Goraka past

ගාල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 26

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Cheese box almarai
Cheese box almarai

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 152

දින 7
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-ගම්පහ - Coconut
Coconut

ගම්පහ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 45

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Almarai cheese new 1
Almarai cheese new 1

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 152

දින 8
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - ගම්මිරිස් තොග හෝ සිල්ලරට විකිණීමට
ගම්මිරිස් තොග හෝ සිල්ලරට විකිණීමට

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 750

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කෑගල්ල - පොල් විකිණීමට
පොල් විකිණීමට

කෑගල්ල, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 40

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-කොළඹ - Control of Mealy Bug
Control of Mealy Bug

කොළඹ, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 375

දින 9
වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික-අම්පාර - Mushrooms pot
Mushrooms pot

අම්පාර, වෙනත් ආහාර සහ කෘෂිකාර්මික

රු 35

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!