දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආභරණ

ආභරණ-රත්නපුර - Cat's Eye
Cat's Eye

රත්නපුර, ආභරණ

රු 25,000

විනාඩි 32
ආභරණ-රත්නපුර - Rough gem
Rough gem

රත්නපුර, ආභරණ

රු 150,000

දින 6
ආභරණ-රත්නපුර - Nawarathna Gem Sets
Nawarathna Gem Sets

රත්නපුර, ආභරණ

රු 1,800

දින 9
ආභරණ-රත්නපුර - Ceylon Multicoloured Sapphire
Ceylon Multicoloured Sapphire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 65,000

දින 9
ආභරණ-රත්නපුර - 3.97cts Ceylon Natural Untreated Spinel
3.97cts Ceylon Natural Untreated Spinel

රත්නපුර, ආභරණ

රු 70,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - 22.61 CT Red Garnet 8 pcs lot
22.61 CT Red Garnet 8 pcs lot

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 65,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - Green zercon - pachcha gem පච්ච
Green zercon - pachcha gem පච්ච

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 18,000

දින 16
ආභරණ-රත්නපුර - 2.41 CT Orangish Pink Garnet
2.41 CT Orangish Pink Garnet

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 15,000

දින 16
ආභරණ-රත්නපුර - 5.1 CT Orangish Red Garnet
5.1 CT Orangish Red Garnet

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 55,000

දින 16
ආභරණ-රත්නපුර - 5.5 CT Pink Garnet rabaha රබහ
5.5 CT Pink Garnet rabaha රබහ

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 60,000

දින 16
ආභරණ-රත්නපුර - gomeda - ගෝමේද 3.56CT
gomeda - ගෝමේද 3.56CT

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 20,000

දින 16
ආභරණ-රත්නපුර - 3.19cts Unheated Ceylon Blue Sapphire
3.19cts Unheated Ceylon Blue Sapphire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 110,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - Quartz gemstone
Quartz gemstone

රත්නපුර, ආභරණ

රු 3,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - Royal blue sapphire lot 8ct 21pcs
Royal blue sapphire lot 8ct 21pcs

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 100,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - blue sapphire gem - නිල් මැනික් unheat
blue sapphire gem - නිල් මැනික් unheat

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 6,000

දින 20
ආභරණ-රත්නපුර - Earrings
Earrings

රත්නපුර, ආභරණ

රු 250

දින 21
ආභරණ-රත්නපුර - 3.54 CT Red Garnet
3.54 CT Red Garnet

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 8,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - 0.65 CT Purplish Pink Sapphire unheat
0.65 CT Purplish Pink Sapphire unheat

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 6,500

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - 6.4+ CTPurple Spinel කිරින්චි
6.4+ CTPurple Spinel කිරින්චි

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 65,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - 1.99 CT White Sapphire සුදු නිල්
1.99 CT White Sapphire සුදු නිල්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 8,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - 1+ CT Yellow Sapphire පුශ්පරාග unheat
1+ CT Yellow Sapphire පුශ්පරාග unheat

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 12,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - 1.1 CT Pink Sapphire unheat
1.1 CT Pink Sapphire unheat

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 8,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - 0.88 CT Pink Sapphire
0.88 CT Pink Sapphire

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 5,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - 1.2CT Blue Sapphire unheat නිල් මැනික්
1.2CT Blue Sapphire unheat නිල් මැනික්

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 27,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - Ceylon Natural Pink Sapphire රතුමැණික
Ceylon Natural Pink Sapphire රතුමැණික

රත්නපුර, ආභරණ

රු 20,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!