දැන්විම් 41 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ආභරණ

ආභරණ-රත්නපුර - 4.5ct Green Zircon pachcha
4.5ct Green Zircon pachcha

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 40,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-රත්නපුර - Blue Gem
Blue Gem

රත්නපුර, ආභරණ

රු 65,000

දින 2
ආභරණ-රත්නපුර - Tourmaline - Africa
Tourmaline - Africa

රත්නපුර, ආභරණ

රු 120,000

දින 2
ආභරණ-රත්නපුර - Ethiopian Fire Opal
Ethiopian Fire Opal

රත්නපුර, ආභරණ

රු 1,000

දින 4
ආභරණ-රත්නපුර - Gold Plated Chain
Gold Plated Chain

රත්නපුර, ආභරණ

රු 1,500

දින 8
ආභරණ-රත්නපුර - Gem lot
Gem lot

රත්නපුර, ආභරණ

රු 20,000

දින 12
ආභරණ-රත්නපුර - Natural Blue Sapphire
Natural Blue Sapphire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 30,000

දින 14
ආභරණ-රත්නපුර - Natural Blue Sapphire
Natural Blue Sapphire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 95,000

දින 14
ආභරණ-රත්නපුර - Gemstone natural unheat
Gemstone natural unheat

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 40,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - Gemstone clean natural unheat
Gemstone clean natural unheat

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 55,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - 35.2 CT Mix Semi Precious gemstones
35.2 CT Mix Semi Precious gemstones

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 60,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - 32.34 CT Mix Sapphire gemstone lot
32.34 CT Mix Sapphire gemstone lot

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 95,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - 21.37 CT MIX Sapphire gemstone lot
21.37 CT MIX Sapphire gemstone lot

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 375,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - 40.0 CT MIX Sapphire gemstones
40.0 CT MIX Sapphire gemstones

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 250,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - 42.0 CT Mix Sapphire gemstone lot
42.0 CT Mix Sapphire gemstone lot

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 250,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - Mix Sapphire Gemstones Lot Unheat
Mix Sapphire Gemstones Lot Unheat

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 370,000

දින 15
ආභරණ-රත්නපුර - Yellow Sapphire
Yellow Sapphire

රත්නපුර, ආභරණ

රු 9,000

දින 17
ආභරණ-රත්නපුර - 1.26 CT Bi-color Andalusite
1.26 CT Bi-color Andalusite

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 10,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - 0.41 CT Red Ruby gemstone
0.41 CT Red Ruby gemstone

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 10,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - 1.2CT Padparadscha Sapphire padmaraga
1.2CT Padparadscha Sapphire padmaraga

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 90,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - 3.12 CT Chrysoberyl gemstone
3.12 CT Chrysoberyl gemstone

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 25,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - 1.8 CT Blue Sapphire nil manik
1.8 CT Blue Sapphire nil manik

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 70,000

දින 18
ආභරණ-රත්නපුර - රිදී මාලය
රිදී මාලය

රත්නපුර, ආභරණ

රු 15,000

දින 22
ආභරණ-රත්නපුර - Taaffeite Gem Stone
Taaffeite Gem Stone

රත්නපුර, ආභරණ

රු 400,000

දින 33
ආභරණ-රත්නපුර - Ceylon Natural Melichrysos Golden Yellow
Ceylon Natural Melichrysos Golden Yellow

රත්නපුර, ආභරණ

රු 16,000

දින 35
ආභරණ-රත්නපුර - 0.75 CT Alexandrite pasingalaya
0.75 CT Alexandrite pasingalaya

සාමාජිකයාරත්නපුර, ආභරණ

රු 45,000

දින 39

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!