දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Rooms in nugegoda (boys)
Sharing Rooms in nugegoda (boys)

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - ROOMS FOR RENT - nugegoda
ROOMS FOR RENT - nugegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Nugegoda
Rooms for rent in Nugegoda

කාමර: 10+, නානකාමර: 10+

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Nugegoda
Annex for rent - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 26,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex in Nugegoda
Annex in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 21,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 beds for girls nugegoda
2 beds for girls nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room rent in Nugegoda
Room rent in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Mirihana
Annex for rent in Mirihana

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Luxury small annex Udahamulla Nugegoda
Luxury small annex Udahamulla Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Nugegoda
Room for Rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Nugegoda
Room for rent - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rent annexes in Delkada
Rent annexes in Delkada

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Nugegoda
Rooms for Rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 3,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - 2 Beds for boys in Maradana Colombo 10
2 Beds for boys in Maradana Colombo 10

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 9,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single rooms for rent girls - Nugegoda
Single rooms for rent girls - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - One Room for Rent at Nugegoda
One Room for Rent at Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Nugegoda
Annex for rent - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms very close to Nugegoda junction
Rooms very close to Nugegoda junction

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 11,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For rent in Nugegoda
Room For rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent - Kotte
Room for rent - Kotte

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent in Nugegoda
Room For Rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,500 මසකට

දින 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Large Room for rent in Nugegoda
Large Room for rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 18,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Nugegoda
Room for rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Nugegoda
Annex for rent - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Brand New Annex in Nugegoda
Brand New Annex in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!