දැන්විම් 80 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Single rooms for rent girls - Nugegoda
Single rooms for rent girls - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for working in Nugegoda
Room for working in Nugegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

පැය 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent Boys Students - Nugegoda
Rooms for Rent Boys Students - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

පැය 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in - Nugegoda
Room for Rent in - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 13,000 මසකට

පැය 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Nugegoda
Rooms for Rent in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 7,500 මසකට

පැය 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent in Nugegoda
Room for Rent in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room Rent In Nugegoda
Room Rent In Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Nugegoda
Room For Rent In Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Nugegoda
Room for Rent - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Place - nugegoda
Boarding Place - nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Large room for Rent in Nugegoda
Large room for Rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent in Nugegoda
Annex for Rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 5
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent In Nugegoda
Rooms For Rent In Nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,500 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding place Nugegoda only for girls
Boarding place Nugegoda only for girls

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 7
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent Wijerama,nugegoda
Rooms for Rent Wijerama,nugegoda

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 12,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Nugegoda
Room for Rent - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Two boding rooms for four people in Thalapathpitiya
Two boding rooms for four people in Thalapathpitiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Nugegoda
Annex for rent in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 36,000 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Nugegoda
Room for Rent - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 17,500 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room In Delkanda
Room In Delkanda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms For Rent In Nugegoda
Rooms For Rent In Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 8,000 මසකට

දින 14
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex for rent in Mirihana
Upstair Annex for rent in Mirihana

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 24,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Nugegoda
Annex for rent in Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 55,000 මසකට

දින 16
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in - Mirihana
Rooms for rent in - Mirihana

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 17
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair Annex For Rent - Nugegoda
Upstair Annex For Rent - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 37,000 මසකට

දින 19
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for Rent - Nugegoda
Annex for Rent - Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 38,000 මසකට

දින 20

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!