දැන්විම් 77 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි කොටස් සහ කාමර

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Boy In Nugegoda
Room For Boy In Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent girls Nugegoda
Room for rent girls Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,500 මසකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Sharing Rooms for Rent_Nugegoda
Sharing Rooms for Rent_Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,500 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent in Wijerama
Room for rent in Wijerama

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,000 මසකට

පැය 4
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Ladies hostel room for 3 Nugegoda
Ladies hostel room for 3 Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

පැය 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for rent in Nugegoda ,Delkanda
Rooms for rent in Nugegoda ,Delkanda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent - Nugegoda
Annex for rent - Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex House for Rent in Nugegoda.
Annex House for Rent in Nugegoda.

කාමර: 2, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 39,000 මසකට

දින 1
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Boarding Rooms for Rent in Nugegoda
Boarding Rooms for Rent in Nugegoda

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,500 මසකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - annex for rent (for girls) - nugegoda
annex for rent (for girls) - nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex For Rent in Nugegoda
Annex For Rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Rent In Nugegoda
Room For Rent In Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 16,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Nugegoda
Room for rent Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 25,000 මසකට

දින 3
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Upstair annex for rent nugegoda
Upstair annex for rent nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Bedroom with attached bath Nugegoda
Bedroom with attached bath Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 20,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room at Nugegoda for a Lady
Room at Nugegoda for a Lady

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 10,000 මසකට

දින 6
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms for Rent in Nugegoda
Rooms for Rent in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 23,000 මසකට

දින 8
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Annex for rent in Nugegoda
Annex for rent in Nugegoda

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 40,000 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Logging Facilities Nugegoda
Logging Facilities Nugegoda

කාමර: 6, නානකාමර: 5

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 9
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Shaley Girls Hostel - Wijerama
Shaley Girls Hostel - Wijerama

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Two Roomed Annex In Kirulapone
Two Roomed Annex In Kirulapone

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 30,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for Rent - Nugegoda
Room for Rent - Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Rooms in Nugegoda
Rooms in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 2

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 5,000 මසකට

දින 10
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room for rent Nugegoda
Room for rent Nugegoda

කාමර: 3, නානකාමර: 3

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 6,500 මසකට

දින 11
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room in Nugegoda
Room in Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 15,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - BOARDING FACILITY AVAILABLE
BOARDING FACILITY AVAILABLE

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 4,000 මසකට

දින 13
කොටස් සහ කාමර-කොළඹ - Room For Boy In Nugegoda
Room For Boy In Nugegoda

කාමර: 1, නානකාමර: 1

කොළඹ, කොටස් සහ කාමර

Rs 14,500 මසකට

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!