දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ව්‍යාපාරික දේපළ

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Gym (Fitness Center) Nugegoda
Gym (Fitness Center) Nugegoda

7,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 15,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 3 Storied Building for sale in Nugegoda
3 Storied Building for sale in Nugegoda

3,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial Building in Nugegoda For SALE
Commercial Building in Nugegoda For SALE

6,000 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 220,000,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building.and.house Nugegoda
Building.and.house Nugegoda

8,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 42,500,000

දින 5
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial land for sale in Nugegoda
Commercial land for sale in Nugegoda

7,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 6
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING & 36 P SALE NUGEGODA
COMMERCIAL BUILDING & 36 P SALE NUGEGODA

18,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 240,000,000

දින 10
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA
COMMERCIAL BUILDING with 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 60,000,000

දින 15
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - COMMERCIAL BUILDING & 18.5 P NUGEGODA
COMMERCIAL BUILDING & 18.5 P NUGEGODA

6,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 120,000,000

දින 19
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA
31.76 P & COMMERCIAL Shop NUGEGODA

32 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 101,632,000

දින 21
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA
02 STOREY BUILDING & 16.2 P NUGEGODA

3,500 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 63,180,000

දින 22
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - 04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA
04 STORY BUILDING & 8 P PEPILIYANA

5,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 32
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building Facing Gamsabha handiya
Building Facing Gamsabha handiya

3,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 32,000,000

දින 41
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Commercial BUILDING SALE Nugegoda
Commercial BUILDING SALE Nugegoda

18,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 275,000,000

දින 42
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building For Sale in Nugegoda
Building For Sale in Nugegoda

1,800 වර්ග අඩි

කොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 23,000,000

දින 43
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Apartment Complex in Nugegoda
Apartment Complex in Nugegoda

10,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 155,000,000

දින 51
ව්‍යාපාරික දේපළ-කොළඹ - Building in Nugegoda
Building in Nugegoda

1,300 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකොළඹ, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 2,700,000

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!