මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Tata

Tata බස් රථ විකිණීමට | කුලියාපිටිය

දැන්විම් 5 න් 1-5 දක්වා පෙන්නුම් කරයි
කණගාටුයි! ඔබගේ සෙවීම සඳහා ගැලපෙන දැන්වීම් කුලියාපිටියහි නොමැත. ඔබට දැන් ශ්‍රී ලංකාවහි සියලුම දැන්වීම් පෙන්වනු ඇත.