වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - 1 MR Vortex - 50 servings
1 MR Vortex - 50 servings

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 4,500

දින 1
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - NitroTech - 10 Lbs bag
NitroTech - 10 Lbs bag

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 17,500

දින 1
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - NO Xplode Pre Workout 60 servings
NO Xplode Pre Workout 60 servings

කොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 5,800

දින 1
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - NitroTech - 4Lbs
NitroTech - 4Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 8,800

දින 1
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Platinum Amino
Platinum Amino

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 4,900

දින 1
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Carnivor Mass
Carnivor Mass

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 1
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Nitro tech whey gold
Nitro tech whey gold

කොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 4
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Vapor X (30 serv)
Vapor X (30 serv)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 3,900

දින 10
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Viking Mass - 17Lbs
Viking Mass - 17Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 9,900

දින 12
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Serious Mass (12Lbs/5.4Kg)
Serious Mass (12Lbs/5.4Kg)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 12
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Extreme Massive Mass Gainer (25Lbs)
Extreme Massive Mass Gainer (25Lbs)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 13,900

දින 15
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Combat XL (12Lbs/5.4Kg)
Combat XL (12Lbs/5.4Kg)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 8,900

දින 15
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - N.O. Xplode - 60 Servings
N.O. Xplode - 60 Servings

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 6,900

දින 16
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Mass Tech 7Lbs
Mass Tech 7Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 7,700

දින 16
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Premium Mass (12Lbs / 5.4Kg)
Premium Mass (12Lbs / 5.4Kg)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 16
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Massive Gainer 7kg
Massive Gainer 7kg

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 9,900

දින 17
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Fish oil (200 caps)
Fish oil (200 caps)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 2,700

දින 31
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - 2222 Amino (320 tabs)
2222 Amino (320 tabs)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 4,400

දින 31
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Carnivor Protein 4.5Lbs
Carnivor Protein 4.5Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 9,400

දින 31
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Anabolic Peak 15 Lbs
Anabolic Peak 15 Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 9,900

දින 31
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - MASS GAINER EXTREME (20Lbs)
MASS GAINER EXTREME (20Lbs)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 15,500

දින 31
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Pro Star Whey 5 Lbs
Pro Star Whey 5 Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 31
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Gold Standard Whey 5 Lbs
Gold Standard Whey 5 Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 10,900

දින 31
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - Premium Whey Protein (5lb / 2.3Kg)
Premium Whey Protein (5lb / 2.3Kg)

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 7,800

දින 32
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කොළඹ - NitroTech whey gold - 5.5Lbs
NitroTech whey gold - 5.5Lbs

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 32

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!