දැන්විම් 46 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - MJ5 Multi Station
MJ5 Multi Station

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 385,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Dumbbell Adjustable Bench
Dumbbell Adjustable Bench

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Semi Commercial Treadmill
Semi Commercial Treadmill

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 198,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Multi-Function Home Bench
Multi-Function Home Bench

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 27,950

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Leg Extention
Leg Extention

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 149,000

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - MJ5 Multi Station
MJ5 Multi Station

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 385,000

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Lat Pull Down
Lat Pull Down

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 129,000

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - AB KING PRO BELLY FAT BURNER
AB KING PRO BELLY FAT BURNER

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 7,500

දින 5
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Leg Press Fitness equipment
Leg Press Fitness equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 175,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Leg extension gym equipment
Leg extension gym equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 145,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Chest press gym machine
Chest press gym machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 125,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Multi functional trainer gym equipment
Multi functional trainer gym equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 185,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Super squat fitness machine
Super squat fitness machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 175,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Hack squat gym equipment
Hack squat gym equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 170,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Five Station fitness equipment
Five Station fitness equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 440,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cable crossover gym machine
Cable crossover gym machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 175,000

දින 7
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Punching bag
Punching bag

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,000

දින 14
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Double size Sleeping/Camping mat
Double size Sleeping/Camping mat

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 3,500

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Exercise Machine
Exercise Machine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,500

දින 18
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - G-6431R Treadmill (ESER)
G-6431R Treadmill (ESER)

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 45,000

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Fixed Barbells
Fixed Barbells

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 450

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Dumbbell Adjustable Bench
Dumbbell Adjustable Bench

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 16,900

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Olympic Seated Bench
Olympic Seated Bench

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 71,000

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Adjustable Bench
Adjustable Bench

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 18,950

දින 27
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Multi Press / GYM
Multi Press / GYM

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 169,000

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Life Hammer Chest Press
Life Hammer Chest Press

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 115,000

දින 29
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Android Commercial Motorized Treadmill
Android Commercial Motorized Treadmill

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 495,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!