දැන්විම් 51 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ක්‍රීඩා උපකරණ

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Super squat fitness equipment
Super squat fitness equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Lat Pull Down
Lat Pull Down

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 129,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Lat Pull Down
Lat Pull Down

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 129,000

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - High Quality Leg Press
High Quality Leg Press

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 179,000

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Hammer Strength Gym Equipment
Hammer Strength Gym Equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 89,500

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - 5 Station Multi-Gym
5 Station Multi-Gym

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 385,000

ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Dsc Cricket Bat
Dsc Cricket Bat

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 58,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Rubber plates
Rubber plates

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 10,500

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Dumbbells bars
Dumbbells bars

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 996

දින 10
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Medicine ball gym machine
Medicine ball gym machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,500

දින 15
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Super squat fitness equipment
Super squat fitness equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 175,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Olympic plates gym equipment
Olympic plates gym equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 330

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Dumbells available gym machine
Dumbells available gym machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 330

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Hack squat gym machine
Hack squat gym machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 170,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Benches gym equipment
Benches gym equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 55,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Five Station fitness machine
Five Station fitness machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 440,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Leg Press Fitness equipment
Leg Press Fitness equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 175,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Multi functional trainer gym machine
Multi functional trainer gym machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 185,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - T bar gym equipment
T bar gym equipment

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 60,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Olympic bars gym machine
Olympic bars gym machine

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 13,000

දින 16
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Quantum Fitness
Quantum Fitness

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 8,000

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Camp Folding Bed
Camp Folding Bed

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,790

දින 17
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Cable Cross
Cable Cross

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 189,900

දින 22
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Semi Commercial Treadmill
Semi Commercial Treadmill

සාමාජිකයාකොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 198,000

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Bicycle machine
Bicycle machine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,500

දින 23
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Gym equipment
Gym equipment

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 220,000

දින 30
ක්‍රීඩා උපකරණ-කොළඹ - Treadmill machine
Treadmill machine

කොළඹ, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 70,000

දින 35

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!