වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Mahendra Scorpio sleeves
Mahendra Scorpio sleeves

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Mazda familia BG original rim cups 13
Mazda familia BG original rim cups 13

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 4,000

දින 1
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Joppa helmet
Joppa helmet

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 5,300

දින 2
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - EXCAVATOR Steel Track line
EXCAVATOR Steel Track line

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 215,000

දින 3
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Isuzu forward cabin
Isuzu forward cabin

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 175,000

දින 4
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Platina Head Light
Platina Head Light

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

දින 5
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Isuzu left head lamp
Isuzu left head lamp

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 16,000

දින 6
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Isuzu fargo headlamp
Isuzu fargo headlamp

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 24,000

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - SUZUKI EVERY F6A GEAR BOX
SUZUKI EVERY F6A GEAR BOX

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,500

දින 7
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Mitsubishi Pajero 4M40 Turbo Engine
Mitsubishi Pajero 4M40 Turbo Engine

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 100,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Mitsubishi Pajero Intercooler Panel
Mitsubishi Pajero Intercooler Panel

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Isuzu Gemini jt641
Isuzu Gemini jt641

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 22,000

දින 8
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Caravan E24 excel bar with full set
Caravan E24 excel bar with full set

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 18,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Caravan E24 radiator
Caravan E24 radiator

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 14,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Japan seat set
Japan seat set

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 35,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Pioneer audio set
Pioneer audio set

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,000

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Pioneer Chinese
Pioneer Chinese

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,600

දින 9
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - shock absorber
shock absorber

සාමාජිකයාකෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Car set
Car set

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 3,500

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Noah Teak Set
Noah Teak Set

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 12,500

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - A/c panel
A/c panel

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 8,000

දින 11
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Alloy Wheels
Alloy Wheels

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 19,500

දින 14
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Led bulbs for tire valve
Led bulbs for tire valve

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 190

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Led light for tire valves
Led light for tire valves

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 190

දින 15
මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග-කෑගල්ල - Wheel adaptor set KE20
Wheel adaptor set KE20

කෑගල්ල, මෝටර් රථ අමතර කොටස් සහ උපාංග

රු 19,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!