දැන්විම් 117 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආභරණ

ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Twisted Ring (නිල් මැණික්)
Blue Sapphire Twisted Ring (නිල් මැණික්)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 4,000

පැය 6
ආභරණ-නුවර - Pushparaga Gems Ring (පුෂ්පරාග)
Pushparaga Gems Ring (පුෂ්පරාග)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,000

පැය 7
ආභරණ-නුවර - White Sapphire Gem Ring"සුදු නිල මැණික්‌"
White Sapphire Gem Ring"සුදු නිල මැණික්‌"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,000

පැය 8
ආභරණ-නුවර - Ruby Gem Silver Ring"රතු මැණික්‌"
Ruby Gem Silver Ring"රතු මැණික්‌"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 9,500

දින 1
ආභරණ-නුවර - Gomedha and KakaNil Gem Silver Ring
Gomedha and KakaNil Gem Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,500

දින 2
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Gem Stone Silver Ring
Blue Sapphire Gem Stone Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 10,500

දින 3
ආභරණ-නුවර - Blue ballet girl necklace
Blue ballet girl necklace

නුවර, ආභරණ

රු 550

දින 4
ආභරණ-නුවර - රතු මැණික්, පද්මරාජ පුෂ්පරාග රිදි මූද
රතු මැණික්, පද්මරාජ පුෂ්පරාග රිදි මූද

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 15,000

දින 4
ආභරණ-නුවර - පච්ච මැණික් රිදි මුදු"Pachchè Gem Ring"
පච්ච මැණික් රිදි මුදු"Pachchè Gem Ring"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 5
ආභරණ-නුවර - Silver ring
Silver ring

නුවර, ආභරණ

රු 5,500

දින 5
ආභරණ-නුවර - Silver Plated Bracelet
Silver Plated Bracelet

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 6
ආභරණ-නුවර - කාකනිල මැණික් රිදි මූදු "KakaNil Gem"
කාකනිල මැණික් රිදි මූදු "KakaNil Gem"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 11,000

දින 6
ආභරණ-නුවර - Silver Chain
Silver Chain

නුවර, ආභරණ

රු 15,000

දින 7
ආභරණ-නුවර - Gold plated bangles
Gold plated bangles

නුවර, ආභරණ

රු 4,000

දින 7
ආභරණ-නුවර - Red Coral Silver Ring "රතු කොරල මුදුව"
Red Coral Silver Ring "රතු කොරල මුදුව"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 8,500

දින 8
ආභරණ-නුවර - Ballet Girl necklace
Ballet Girl necklace

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 8
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Gem Ring"නිල් මැණික්‌"
Blue Sapphire Gem Ring"නිල් මැණික්‌"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 13,500

දින 9
ආභරණ-නුවර - Mood Ring
Mood Ring

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 10
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග, පද්මරාග සහ රතු මැණික් මුදුව
පුෂ්පරාග, පද්මරාග සහ රතු මැණික් මුදුව

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 15,000

දින 10
ආභරණ-නුවර - Yellow Sapphire Gem Ring "Pushparaga"
Yellow Sapphire Gem Ring "Pushparaga"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 10,000

දින 11
ආභරණ-නුවර - Natural White Sapphire
Natural White Sapphire

නුවර, ආභරණ

රු 60,000

දින 11
ආභරණ-නුවර - ගෝමේද රිදී මුදු
ගෝමේද රිදී මුදු

නුවර, ආභරණ

රු 6,500

දින 11
ආභරණ-නුවර - සුදු නිල් මැණික් මුදු
සුදු නිල් මැණික් මුදු

නුවර, ආභරණ

රු 9,000

දින 11
ආභරණ-නුවර - Double Sided Round Earrings
Double Sided Round Earrings

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 12
ආභරණ-නුවර - පද්මරාග, ගෝමේද සහ චන්ද්‍රකාන්ති මූදු
පද්මරාග, ගෝමේද සහ චන්ද්‍රකාන්ති මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 13,500

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!