දැන්විම් 158 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආභරණ

ආභරණ-නුවර - Nawarathna Gems Ring නවරත්න
Nawarathna Gems Ring නවරත්න

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-නුවර - Amethyst Gems Ring ඇමතිස්ට්
Amethyst Gems Ring ඇමතිස්ට්

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ආභරණ-නුවර - ගෝම්ද මැණික් රිදි මූදු Gomedha Gem Ring
ගෝම්ද මැණික් රිදි මූදු Gomedha Gem Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,000

පැය 3
ආභරණ-නුවර - පුෂ්පරාග මැණික් රිදි මුදු Pushparaga Gem
පුෂ්පරාග මැණික් රිදි මුදු Pushparaga Gem

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,500

දින 1
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire Gem Silver Ring
Blue Sapphire Gem Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 2
ආභරණ-නුවර - වෛරෝධී මැණික රිදි මූදු
වෛරෝධී මැණික රිදි මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 8,000

දින 2
ආභරණ-නුවර - Silver necklace
Silver necklace

නුවර, ආභරණ

රු 5,000

දින 3
ආභරණ-නුවර - Blue Topaz Earrings
Blue Topaz Earrings

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,000

දින 3
ආභරණ-නුවර - White Sapphire Gemstone Ring
White Sapphire Gemstone Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,000

දින 3
ආභරණ-නුවර - පද්මරාග මැණික්‌ රිදි මූදු "Padmaraga"
පද්මරාග මැණික්‌ රිදි මූදු "Padmaraga"

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 12,000

දින 3
ආභරණ-නුවර - Yellow Sapphire Gem Ring (පුෂ්පරාග)
Yellow Sapphire Gem Ring (පුෂ්පරාග)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,000

දින 4
ආභරණ-නුවර - Pushparaga Gemstone Ring (පුෂ්පරාග)
Pushparaga Gemstone Ring (පුෂ්පරාග)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,000

දින 4
ආභරණ-නුවර - Owl Bracelet
Owl Bracelet

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 4
ආභරණ-නුවර - Double Sides Beads Earrings
Double Sides Beads Earrings

නුවර, ආභරණ

රු 500

දින 5
ආභරණ-නුවර - Warer drop Necklace
Warer drop Necklace

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 5
ආභරණ-නුවර - Silver ring
Silver ring

නුවර, ආභරණ

රු 25,000

දින 5
ආභරණ-නුවර - Earring
Earring

නුවර, ආභරණ

රු 550

දින 6
ආභරණ-නුවර - කාකනිල් මැණික් රිදි මුදුව
කාකනිල් මැණික් රිදි මුදුව

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,000

දින 6
ආභරණ-නුවර - Couple Necklace
Couple Necklace

නුවර, ආභරණ

රු 750

දින 7
ආභරණ-නුවර - Zircon Ring
Zircon Ring

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 7
ආභරණ-නුවර - Pachcha & White Sapphire Ring
Pachcha & White Sapphire Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 7
ආභරණ-නුවර - Red Coral Ring (රතු කොරල්)
Red Coral Ring (රතු කොරල්)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 4,500

දින 7
ආභරණ-නුවර - Oval Black Ring
Oval Black Ring

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 7
ආභරණ-නුවර - Red Coral Ring (රතු කොරල්)
Red Coral Ring (රතු කොරල්)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 3,500

දින 8
ආභරණ-නුවර - kakanil blue Sapphire
kakanil blue Sapphire

නුවර, ආභරණ

රු 1,800

දින 8
ආභරණ-නුවර - Thormalin lot
Thormalin lot

නුවර, ආභරණ

රු 275

දින 8
ආභරණ-නුවර - NATURAL GEM
NATURAL GEM

නුවර, ආභරණ

රු 3,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!