දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Heliconia
Heliconia

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium plants
Anthurium plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - இலுப்பங்கொட்டை
இலுப்பங்கொட்டை

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Pela
Anthurium Pela

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 600

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Flower Plants
Flower Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කරාබු පැළ/Clove Plants
කරාබු පැළ/Clove Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 175

දින 11
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Mal Pala Vikineemata
Mal Pala Vikineemata

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Pala Vikineemata
Anthurium Pala Vikineemata

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Cactas Pala Vikineemata
Cactas Pala Vikineemata

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Orchids (Dendrobium)
Orchids (Dendrobium)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - රට පුවක් පැල
රට පුවක් පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 13
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Aquarium Plants
Aquarium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium ඇන්තුරියම්
Anthurium ඇන්තුරියම්

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Nai miris
Nai miris

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 18
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Agarwood plants for sale
Agarwood plants for sale

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 500

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurum plant
Anthurum plant

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 26
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Vanilla
Vanilla

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Herbs
Herbs

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 27
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Foxtail palms for sale
Foxtail palms for sale

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 32
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - උඩවැඩියා
උඩවැඩියා

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 37
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium plant
Anthurium plant

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,200

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Passion Fruit
Passion Fruit

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 44
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - manel
manel

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 47
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Black Pepper
Black Pepper

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 50
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Dracaena (Lucky plant)
Dracaena (Lucky plant)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 175

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!