දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant)
Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Ponytail palm Beaucarnea guatemalensis
Ponytail palm Beaucarnea guatemalensis

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 9,500

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Tea plants
Tea plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 21

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කාබනික කෘෂි වගාවෙන් ඉහල අදායම්
කාබනික කෘෂි වගාවෙන් ඉහල අදායම්

සාමාජිකයානුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Bird-nest Plants
Bird-nest Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Nai miris pela
Nai miris pela

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 15

දින 6
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - ඇන්තුරියම් anthurium
ඇන්තුරියම් anthurium

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Bird Nest Plants
Bird Nest Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,500

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Bird nest plants
Bird nest plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 3,500

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - රට පුවක් පැල
රට පුවක් පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 43

දින 19
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Leaf Orchids
Leaf Orchids

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 160

දින 22
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 400

දින 24
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Organic Crops and seeds Gelioya
Organic Crops and seeds Gelioya

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Dendrobium with pots
Dendrobium with pots

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 225

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Water plants
Water plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 750

දින 35
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - තිබ්බටු පැළ (Thibbatu pala)
තිබ්බටු පැළ (Thibbatu pala)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 20

දින 36
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - අයේෂා පැළ තවාන
අයේෂා පැළ තවාන

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 40

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - LADY JANE ANTHURIUM PLANTS
LADY JANE ANTHURIUM PLANTS

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Gammiris Pala
Gammiris Pala

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 30

දින 40
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Black Pepper
Black Pepper

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 41
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 43
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - නිල් මානෙල්
නිල් මානෙල්

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 650

දින 46
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - plantes
plantes

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 56
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - ග්‍රීන් ඇග්රෝ - කාබනික දුරියන් වගාව
ග්‍රීන් ඇග්රෝ - කාබනික දුරියන් වගාව

සාමාජිකයානුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 57

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!