දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Bangkok Anthurium
Bangkok Anthurium

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

පැය 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කරාඹු පැළ
කරාඹු පැළ

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 55

දින 1
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - තේ පැල (tea plants )
තේ පැල (tea plants )

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 26

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - සාදික්කා පැළ
සාදික්කා පැළ

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 2
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Karambu pela
Karambu pela

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 3
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Water Plant
Water Plant

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,000

දින 4
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anubias Nana Plant Aquatic Plants
Anubias Nana Plant Aquatic Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 7
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Kathurumurunga
Kathurumurunga

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 2,750

දින 8
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - LADY JANE ANTHURIUM
LADY JANE ANTHURIUM

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 250

දින 9
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 300

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Orchid plants(white,red,pink)
Orchid plants(white,red,pink)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450

දින 12
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Cloves - Best Quality Machine Dried
Cloves - Best Quality Machine Dried

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants (bicolor)
Anthurium Plants (bicolor)

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 850

දින 14
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Leaf Orchids
Leaf Orchids

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 150

දින 15
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Net House with Lady Jane plants
Net House with Lady Jane plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 450,000

දින 21
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කැන්ඩියන් ඩාන්ස් මල් පැල
කැන්ඩියන් ඩාන්ස් මල් පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 28
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - වැනිලා වැල්
වැනිලා වැල්

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 85

දින 30
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant )
Beaucarnea recurvata ( Ponytail plant )

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 31
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - කපුරු පැල මල් සමග
කපුරු පැල මල් සමග

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 50

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium Plants
Anthurium Plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 1,500

දින 33
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - අවම පිරිවැයෙන් ඉහල ආදයම් ලබමු
අවම පිරිවැයෙන් ඉහල ආදයම් ලබමු

සාමාජිකයානුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 200

දින 34
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - ‍කටු අනෝදා පැල
‍කටු අනෝදා පැල

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 60

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Anthurium plants
Anthurium plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 350

දින 38
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Giant bamboo
Giant bamboo

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 100

දින 42
බෝග ධාන්‍ය සහ පැල-නුවර - Cactus plants
Cactus plants

නුවර, බෝග ධාන්‍ය සහ පැල

රු 80

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!