දැන්විම් 21 න් 1-21 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC Helicopter 4ch V911S Flybarless
RC Helicopter 4ch V911S Flybarless

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 11,500

දින 8
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - 30A ESC For Airplane, Quadcopter
30A ESC For Airplane, Quadcopter

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 900

දින 9
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Kasemoto Magma
Kasemoto Magma

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 31,000

දින 10
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC HELICOPTER KIT
RC HELICOPTER KIT

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 25,000

දින 10
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - ඉන්දියන් ඩෝලැක්කය
ඉන්දියන් ඩෝලැක්කය

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 80,000

දින 16
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC Helicopter V950 6ch Brushless 3d
RC Helicopter V950 6ch Brushless 3d

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 29,500

දින 35
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC Helicopter V913 4ch out door
RC Helicopter V913 4ch out door

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 19,500

දින 35
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC Helicopter 4ch V912 sky dancer
RC Helicopter 4ch V912 sky dancer

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 17,500

දින 35
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC Buggy/ car JJRC Q46
RC Buggy/ car JJRC Q46

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 24,700

දින 37
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Pool table
Pool table

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 180,000

දින 39
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Toy Car (ride on car)
Toy Car (ride on car)

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 46,000

දින 39
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Toy Car (ride on car)
Toy Car (ride on car)

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 39,000

දින 40
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Cloth Rack
Cloth Rack

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,850

දින 42
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Monocular
Monocular

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 2,800

දින 44
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - R Helicopter
R Helicopter

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 29,500

දින 49
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - JJRC Q60 , RC Buggy Car
JJRC Q60 , RC Buggy Car

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 13,748

දින 49
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - JJRC Q46, RC Off Road Buggy Car
JJRC Q46, RC Off Road Buggy Car

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 24,750

දින 49
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC Buggy car, Truck WLP B16
RC Buggy car, Truck WLP B16

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 14,500

දින 49
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - RC Buggy Helicopter
RC Buggy Helicopter

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 17,500

දින 54
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Drone / Quardcopter
Drone / Quardcopter

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 25,000

දින 56
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කළුතර - Beautiful kite
Beautiful kite

කළුතර, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 3,500

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!