දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි ආභරණ

ආභරණ-කළුතර - Sapphire Gem Lots 1000 Cts
Sapphire Gem Lots 1000 Cts

කළුතර, ආභරණ

රු 100,000

දින 1
ආභරණ-කළුතර - Rings
Rings

කළුතර, ආභරණ

රු 220

දින 1
ආභරණ-කළුතර - Natural Pink Sapphire
Natural Pink Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 100,000

දින 2
ආභරණ-කළුතර - Sapphire Lot 320ct
Sapphire Lot 320ct

කළුතර, ආභරණ

රු 50,000

දින 2
ආභරණ-කළුතර - Gem Stone
Gem Stone

කළුතර, ආභරණ

රු 3,500

දින 3
ආභරණ-කළුතර - Unheted Natural Padparacha Sapphire
Unheted Natural Padparacha Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 35,000

දින 4
ආභරණ-කළුතර - Gemstones
Gemstones

කළුතර, ආභරණ

රු 8,500

දින 5
ආභරණ-කළුතර - Sapphire Stone Mix Lots
Sapphire Stone Mix Lots

කළුතර, ආභරණ

රු 100

දින 5
ආභරණ-කළුතර - Mix Lots Sapphire
Mix Lots Sapphire

කළුතර, ආභරණ

රු 750

දින 6
ආභරණ-කළුතර - Natural Blue Sapphire Ceylon
Natural Blue Sapphire Ceylon

කළුතර, ආභරණ

රු 30,000

දින 7
ආභරණ-කළුතර - Natural Amethest Big Stone
Natural Amethest Big Stone

කළුතර, ආභරණ

රු 1,500

දින 10
ආභරණ-කළුතර - Parana Kasi
Parana Kasi

කළුතර, ආභරණ

රු 30,000

දින 12
ආභරණ-කළුතර - Spinels Lot 100ct
Spinels Lot 100ct

කළුතර, ආභරණ

රු 10,000

දින 12
ආභරණ-කළුතර - Pendant
Pendant

කළුතර, ආභරණ

රු 1,250

දින 13
ආභරණ-කළුතර - Bracelet
Bracelet

කළුතර, ආභරණ

රු 3,100

දින 13
ආභරණ-කළුතර - Breslets
Breslets

කළුතර, ආභරණ

රු 280

දින 16
ආභරණ-කළුතර - BLUE SAPPHIRE GEM LOT
BLUE SAPPHIRE GEM LOT

කළුතර, ආභරණ

රු 2,000

දින 17
ආභරණ-කළුතර - GEM STONE BLUE
GEM STONE BLUE

කළුතර, ආභරණ

රු 90,000

දින 17
ආභරණ-කළුතර - NATURAL BLUE SAPPHIRE
NATURAL BLUE SAPPHIRE

කළුතර, ආභරණ

රු 170,000

දින 17
ආභරණ-කළුතර - Crystal Jewelry - විශ්ව ශක්ති පළදනා
දින 17
ආභරණ-කළුතර - Bangles
Bangles

කළුතර, ආභරණ

රු 250

දින 19
ආභරණ-කළුතර - Blue Sapphires Natural
Blue Sapphires Natural

කළුතර, ආභරණ

රු 60,000

දින 19
ආභරණ-කළුතර - Silver Chain
Silver Chain

කළුතර, ආභරණ

රු 30,000

දින 20
ආභරණ-කළුතර - Silver earrings
Silver earrings

කළුතර, ආභරණ

රු 12,500

දින 30
ආභරණ-කළුතර - Kakkanil Stone
Kakkanil Stone

කළුතර, ආභරණ

රු 1,800

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!