යම් ප්‍රමාද දෝෂයක් සිදු විය, කරුණාකර පසුව උත්සහා කරන්න.