දැන්විම් 25 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි ඇදුම්

ඇදුම්-ගම්පහ - Going Away Dress
Going Away Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 15,000

පැය 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Going Away Dress
Going Away Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

පැය 8
ඇදුම්-ගම්පහ - Mens Shirt
Mens Shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 2,800

දින 1
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Dress
Bridal Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 30,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal dress
Bridal dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 30,000

දින 2
ඇදුම්-ගම්පහ - Branded Ladies Jeans
Branded Ladies Jeans

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,400

දින 3
ඇදුම්-ගම්පහ - Bridal Wedding dresses
Bridal Wedding dresses

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

දින 4
ඇදුම්-ගම්පහ - Jackets
Jackets

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 1,800

දින 6
ඇදුම්-ගම්පහ - S/M size clothes
S/M size clothes

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 4,500

දින 6
ඇදුම්-ගම්පහ - Imported Wedding Dress
Imported Wedding Dress

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 10,000

දින 9
ඇදුම්-ගම්පහ - Ladies Kirts
Ladies Kirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 250

දින 9
ඇදුම්-ගම්පහ - Saree
Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 9,500

දින 18
ඇදුම්-ගම්පහ - Mens underwear
Mens underwear

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 400

දින 22
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Saree
Wedding Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 8,000

දින 30
ඇදුම්-ගම්පහ - Home Coming Saree
Home Coming Saree

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 8,000

දින 30
ඇදුම්-ගම්පහ - kids shirt
kids shirt

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 200

දින 34
ඇදුම්-ගම්පහ - Kurtha kit
Kurtha kit

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 7,000

දින 35
ඇදුම්-ගම්පහ - School uniform shirts
School uniform shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 275

දින 39
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Frock
Wedding Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 15,000

දින 39
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Dress/Gown With Veil
Wedding Dress/Gown With Veil

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 25,000

දින 41
ඇදුම්-ගම්පහ - Wedding Dress -Frock
Wedding Dress -Frock

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 35,000

දින 42
ඇදුම්-ගම්පහ - T shirts
T shirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 800

දින 50
ඇදුම්-ගම්පහ - Skirts
Skirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 250

දින 51
ඇදුම්-ගම්පහ - Dresses
Dresses

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 600

දින 56
ඇදුම්-ගම්පහ - Skirts
Skirts

ගම්පහ, ඇදුම්

රු 450

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!