මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කාල නිවාඩු නිකේතන කාමර කුලියට දීම සඳහා | මහනුවර නගරය

දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි