මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

ඇසුරුම් නිලධාරී රැකියා අවස්ථා | හික්කඩුව

දැන්විම් 7 න් 1-7 දක්වා පෙන්නුම් කරයි