මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කෘෂිකාර්මික භාණ්ඩ ගොඩගම දී විකිණීමට ඇත

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි