දැන්විම් 23 න් 1-23 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ හි චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - KAI Hikkaduwa - 15% OFF
KAI Hikkaduwa - 15% OFF

සාමාජිකයාකොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 7,200

දින 1
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Beverly Street Voucher
Beverly Street Voucher

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,800

දින 4
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - CIB Voucher
CIB Voucher

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 4,000

දින 13
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Treadmill voucher
Treadmill voucher

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 2,000

දින 19
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Arpico vouchers
Arpico vouchers

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 950

දින 20
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - නිදහස් trophy final tickets
නිදහස් trophy final tickets

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 300

දින 39
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - India Vs Bangladesh final
India Vs Bangladesh final

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 400

දින 40
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidhahas Trophy Final Tickets
Nidhahas Trophy Final Tickets

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 300

දින 40
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - T20 Final
T20 Final

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 200

දින 40
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidahas Trophy Grand Stand Tickets
Nidahas Trophy Grand Stand Tickets

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 8,000

දින 40
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidahas Trophy Finals
Nidahas Trophy Finals

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,000

දින 40
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidahas Trophy Ticket
Nidahas Trophy Ticket

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 3,000

දින 42
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - SL VS BAN 6TH T20 C upper level
SL VS BAN 6TH T20 C upper level

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,300

දින 42
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidhahas Match 6th & Final
Nidhahas Match 6th & Final

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,020

දින 43
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidhahas match tickets t20
Nidhahas match tickets t20

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 800

දින 43
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidahas Trophy 2018 - Final tickets
Nidahas Trophy 2018 - Final tickets

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,500

දින 45
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidahas trophy tickets
Nidahas trophy tickets

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 300

දින 45
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - SL vs India T20 for 12.03.2018
SL vs India T20 for 12.03.2018

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 2,200

දින 46
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Sri Lanka vs India 12th March T20
Sri Lanka vs India 12th March T20

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,400

දින 46
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - T20 final tickets available
T20 final tickets available

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,700

දින 48
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidahas through 3rd match
Nidahas through 3rd match

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 1,500

දින 48
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Nidahas trophy sl match tickets
Nidahas trophy sl match tickets

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 550

දින 49
චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්-කොළඹ - Hameedia - Gift Voucher
Hameedia - Gift Voucher

කොළඹ, චාරිකා, උත්සව සහ ප්‍රවේශපත්

රු 4,000

දින 55

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!