වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 22 න් 1-22 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Machine 22" - Matte High Quality
Shisha Machine 22" - Matte High Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 6,500

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Medium Unit 18-22"
Shisha Medium Unit 18-22"

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,750

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Machine 12"
Shisha Machine 12"

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Khalil Mamoon - Made in Egypt
Shisha Khalil Mamoon - Made in Egypt

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Black Gloss 30" Machine With Ice Bucket
Black Gloss 30" Machine With Ice Bucket

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Machine Gold 30" - High Quality
Shisha Machine Gold 30" - High Quality

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Wind Cover - Small
Shisha Wind Cover - Small

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 350

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Charcoal Burner - Hot Plate
Shisha Charcoal Burner - Hot Plate

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,900

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Base Mat for Vase
Shisha Base Mat for Vase

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 250

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Coconut Coal - 72 PCS
Shisha Coconut Coal - 72 PCS

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,250

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Mouth Tip Pack
Shisha Mouth Tip Pack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 900

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Replacement Plastic Hose
Shisha Replacement Plastic Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 800

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Egyptian Hose
Shisha Egyptian Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,500

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Large Flavour Bowl
Shisha Large Flavour Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 750

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Medium Replacement Bowl
Shisha Medium Replacement Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 600

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Small Flavour Bowl
Shisha Small Flavour Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 500

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Leather Hose
Shisha Leather Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 800

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Replacement Base
Shisha Replacement Base

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Rubber Set
Shisha Rubber Set

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 250

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Charcoal Burner
Shisha Charcoal Burner

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 3,750

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Phunnel Flavour Bowl
Shisha Phunnel Flavour Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 950

දින 21
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Full-Body Pregnancy Pillows
Full-Body Pregnancy Pillows

කොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 6,000

දින 26

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!