වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 26 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - 12” Pipe Full Set
Shisha - 12” Pipe Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - 30” Carbine
Shisha - 30” Carbine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 14,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - 30” Pipe
Shisha - 30” Pipe

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 14,750

දින 3
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - 30” Carbine
Shisha - 30” Carbine

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 14,750

දින 3
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - 36” Khalil Mamoon (Made in Egypt)
Shisha - 36” Khalil Mamoon (Made in Egypt)

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 6
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - 12” Pipe Full Set
Shisha - 12” Pipe Full Set

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 12
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Tong
Shisha - Tong

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 350

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Mouthtips 100PC Pack
Shisha - Mouthtips 100PC Pack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 900

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Hole Puncher
Shisha - Hole Puncher

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 250

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Silicone Bowl
Shisha - Silicone Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 850

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Large Mazaya Base
Shisha - Large Mazaya Base

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 3,000

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Charcoal Burner
Shisha - Charcoal Burner

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,750

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha Base - Medium
Shisha Base - Medium

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 2,000

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Wind Cover Small
Shisha - Wind Cover Small

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 500

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Base Protecting Mat
Shisha - Base Protecting Mat

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 250

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Rubber Set
Shisha - Rubber Set

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 350

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Coal 1KG 72 PC
Shisha - Coal 1KG 72 PC

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,200

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Foil 50 Sheet Pack
Shisha - Foil 50 Sheet Pack

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 350

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Plastic Hose
Shisha - Plastic Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 800

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Silicone Hose
Shisha - Silicone Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Egyptian Hose
Shisha - Egyptian Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 1,750

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Disposable Hose
Shisha - Disposable Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 300

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Leather Hose
Shisha - Leather Hose

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 800

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Large Bowl
Shisha - Large Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 800

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Medium Bowl
Shisha - Medium Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 650

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Small Bowl
Shisha - Small Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 450

දින 14
අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ-කොළඹ - Shisha - Phunnel Bowl
Shisha - Phunnel Bowl

සාමාජිකයාකොළඹ, අනෙකුත් පෞද්ගලික භාණ්ඩ

රු 850

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!