දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite Installation Fixing & Repair
Satellite Installation Fixing & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge
Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h Satellite Connection
Videocon d2h Satellite Connection

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - SATELLITE TV CONNECTION FIXING RECHARGE
SATELLITE TV CONNECTION FIXING RECHARGE

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 6
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Indian DTH Monthtly Recharge & Renewals
Indian DTH Monthtly Recharge & Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 8
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTH Recharge Dish Videocon sundirect
DTH Recharge Dish Videocon sundirect

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 300

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTH Connections Dish TV & Videocon d2h
DTH Connections Dish TV & Videocon d2h

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Long Term DTH Recharge Dish Videocon
Long Term DTH Recharge Dish Videocon

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 10
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish Cable Satellite Fixing & Repair
Dish Cable Satellite Fixing & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 11
ගෘහ සේවා-කොළඹ - All Indian DTH Recharge & Renewals
All Indian DTH Recharge & Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Recharge Videocon DishTV Sun Direct DTH
Recharge Videocon DishTV Sun Direct DTH

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 100

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv sun direct videocon recharge
Dishtv sun direct videocon recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 150

දින 14
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videcon Dishtv Sundirec Repair &Renewals
Videcon Dishtv Sundirec Repair &Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite Fixing Repair DTH Recharge
Satellite Fixing Repair DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 18
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dishtv HD Receiver Box & Repair
Videocon Dishtv HD Receiver Box & Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,299

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD Set Top Box
Videocon d2h HD Set Top Box

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,490

දින 21
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Connections & Recharge
Videocon Dish TV Connections & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 25
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h Per Day TV Connections
Videocon d2h Per Day TV Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,300

දින 26
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Recharge Videocon DishTV Sun Direct DTH
Recharge Videocon DishTV Sun Direct DTH

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 99

දින 27
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h Dish TV Recharge
Videocon d2h Dish TV Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD Satellite TV Connections
Videocon d2h HD Satellite TV Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,600

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish NXT HD Connection & Recharge
Dish NXT HD Connection & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,990

දින 28
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Recharge Sun Direct Videocon Dish TV
Recharge Sun Direct Videocon Dish TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 31
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD Satellite TV Connections
Videocon d2h HD Satellite TV Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 33
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Top Up Videocon Dish TV Sun Direct
Top Up Videocon Dish TV Sun Direct

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 34

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!