දැන්විම් 61 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ගෘහ සේවා

ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge
Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD Set Top Box
Videocon d2h HD Set Top Box

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,490

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Sundirect Videocon d2h DishTV Recharge
Sundirect Videocon d2h DishTV Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 199

දින 1
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge
Videocon Dish TV Sun Direct DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 2
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Tatasky Airtel Videocon SunDirect DishTV
Tatasky Airtel Videocon SunDirect DishTV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - DTH Satellite Recharge Fixing Repair
DTH Satellite Recharge Fixing Repair

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 850

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dishtv sun direct videocon recharge
Dishtv sun direct videocon recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 3
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Satellite Fixing Repair DTH Recharge
Satellite Fixing Repair DTH Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon Dish TV Connections & Recharge
Videocon Dish TV Connections & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 4
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish DTH Recharges & Renewals
Dish DTH Recharges & Renewals

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 9
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Renewals Sun Direct Videocon Dish TV
Renewals Sun Direct Videocon Dish TV

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 250

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J3 (2016) Display Replacement
Samsung J3 (2016) Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 12
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J7prime Display Replacement
Samsung J7prime Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,500

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J5 (2016)Display Replacement
Samsung J5 (2016)Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,800

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J7 pro Display Replacement
Samsung J7 pro Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 13,000

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - NOVA 2I DISPLAY REPLACEMENT
NOVA 2I DISPLAY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 6,000

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Samsung J5 Display Replacement
Samsung J5 Display Replacement

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,700

දින 13
ගෘහ සේවා-කොළඹ - OPPO A37 DISPLAY REPLACMENT
OPPO A37 DISPLAY REPLACMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,550

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - OPPO A 57 DISPLAY REPLACEMENT
OPPO A 57 DISPLAY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 4,000

දින 15
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h Per Day TV Connections
Videocon d2h Per Day TV Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,490

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish TV Per Day Connections
Dish TV Per Day Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,490

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - HUAWEI GR 5 DISPLAY REPLACEMENT
HUAWEI GR 5 DISPLAY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPHONE 6S DISPLAY REPLACEMENT
IPHONE 6S DISPLAY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 5,750

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - IPAD 2,3,4 BATTERY REPLACEMENT
IPAD 2,3,4 BATTERY REPLACEMENT

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 3,850

දින 16
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Videocon d2h HD Satellite TV Connections
Videocon d2h HD Satellite TV Connections

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

දින 17
ගෘහ සේවා-කොළඹ - Dish NXT HD Connection & Recharge
Dish NXT HD Connection & Recharge

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෘහ සේවා

රු 7,990

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!