වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 152 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 10 හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Avenger Street ASIRI##C10#122 2018
Bajaj Avenger Street ASIRI##C10#122 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 ASIRI##C10#121 2018
Bajaj Pulsar 150 ASIRI##C10#121 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 109,885

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##C10#120 2018
Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##C10#120 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##C10#118 2018
Bajaj Pulsar NS200 ASIRI##C10#118 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS200 C10 117 2018
Bajaj Pulsar NS200 C10 117 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,400

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##C10#116 2018
Bajaj Pulsar NS160 ASIRI##C10#116 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 C10 115 2018
Bajaj Pulsar NS160 C10 115 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 C10 114 2018
Bajaj Pulsar NS160 C10 114 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar NS160 C100113 2018
Bajaj Pulsar NS160 C100113 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,740

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 ASIRI##C10#112 2018
Bajaj Pulsar 150 ASIRI##C10#112 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,600

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 ASIRI##C10#111 2018
Bajaj Pulsar 150 ASIRI##C10#111 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,600

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 ASIRI##C10#110 2018
Bajaj Pulsar 135 ASIRI##C10#110 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 94,885

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 110 ASIRI##C10#108 2018
Bajaj Discover 110 ASIRI##C10#108 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,500

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina ASIRI##C10##107 2018
Bajaj Platina ASIRI##C10##107 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,940

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 ASIRI##C10#106 2018
Bajaj CT100 ASIRI##C10#106 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,240

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj CT100 ASIRI##C10#105 2018
Bajaj CT100 ASIRI##C10#105 2018

0 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,240

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

28,000 km

කොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina BM125 2012
Bajaj Platina BM125 2012

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

32,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 39,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Hunk 2011
Hero Hunk 2011

31,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Pulsar 200 2008
Bajaj Pulsar 200 2008

35,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Hero Pleasure 2012
Hero Pleasure 2012

28,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Discover 125 2011
Bajaj Discover 125 2011

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 38,000

දින 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කොළඹ - Bajaj Platina BM125 2012
Bajaj Platina BM125 2012

30,000 km

සාමාජිකයාකොළඹ, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 35,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!