දැන්විම් 36 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

බොරලෙස්ගමුව හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Singer DUO W10 2 in one Note book
Singer DUO W10 2 in one Note book

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Acer Core i5 4GB RAM, 1TB HHD, 2GB VGA Laptop
Acer Core i5 4GB RAM, 1TB HHD, 2GB VGA Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo /2.5 G Hz/2 Gb/250 Gb/dvdrw
Core 2 Duo /2.5 G Hz/2 Gb/250 Gb/dvdrw

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Msi Core™2 Quad(8 M)/4 Gb/500 Gb
Msi Core™2 Quad(8 M)/4 Gb/500 Gb

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I3, 1 Tb 4 Gb Ram Dell Laptop
I3, 1 Tb 4 Gb Ram Dell Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Samsung Core2 Duo 3.0 G Hz 2 Gb 250 Pc
Samsung Core2 Duo 3.0 G Hz 2 Gb 250 Pc

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Quad 2.4/2.5#
Core 2 Quad 2.4/2.5#

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Mini Laptop
Mini Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo. 3.0GHz/6MCache/2GB/DC
Core 2 Duo. 3.0GHz/6MCache/2GB/DC

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Ipad 64 Gb
Ipad 64 Gb

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - HP Laptop
HP Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - #core.2 Duo 3.0 Ghz/2 Gb Ram.250 Gbhdd
#core.2 Duo 3.0 Ghz/2 Gb Ram.250 Gbhdd

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo 3.0/ Ddr Gb/250 Gb
Core 2 Duo 3.0/ Ddr Gb/250 Gb

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Vostro3669 i5/4G/1TB
Dell Vostro3669 i5/4G/1TB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 96,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core i 3 DDR3/ 2.4GHz 3M /2GB/250GB
Core i 3 DDR3/ 2.4GHz 3M /2GB/250GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Quad Computer Ddr3
Core 2 Quad Computer Ddr3

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Core 2 Duo DDR2/ 3.0GHz 6M /2GB/250GB
Core 2 Duo DDR2/ 3.0GHz 6M /2GB/250GB

සාමාජිකයාකොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo I3 Laptop
Lenovo I3 Laptop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Dell Inspiron 580 I5 Desktop
Dell Inspiron 580 I5 Desktop

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 21
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Huawei T3 Lte 10.1 Tab 16gb
Huawei T3 Lte 10.1 Tab 16gb

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 22
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - DESKTOP COMPUTER
DESKTOP COMPUTER

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 24
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Inspiron 15 3000 Black
Inspiron 15 3000 Black

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 130,000

දින 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - LTE tab 4
LTE tab 4

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 26
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - I5 Gaming Pc
I5 Gaming Pc

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 27
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කොළඹ - Lenovo G 50
Lenovo G 50

කොළඹ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!