පර්චස් 12ක ඉඩම විකිණීමට-Hikkaduwa

පළ කරන ලදි 13 මැයි 11:26 පෙරවරු, හික්කඩුව, ගාල්ල
474නැරඹූ වාර ගණන
රු 1,000,000 පර්ච් එකකට
සංශෝදිත මිල
ලිපිනය:
Galle Rd, Peraliya, Hikkaduwa
ඉඩම් වර්ගය:
වෙනත්
ඉඩමේ විශාලත්‍වය :
12.0 පර්චස්
විස්තරය
විකිණිමට
Ajith Priyankara
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න
දැන්විම ප්‍රවර්ධනය කරන්න
Ajith Priyankara අමතන්න
අවධානයෙන් සිටින්න: මාර්ගගත වංචාවෙන් වළකින්න
  • කිසි විටක කාඩ්පත් විස්තර හෝ OTP බෙදා නොගන්න, ගෙවීමට පෙර සෑම විටම අයිතමය පුද්ගලිකව සත්‍යාපනය කරන්න. ikman බෙදා හැරීමේ සේවාවක් ලබා නොදේ. අවධානයෙන් සිටින්න!
සියලුම ආරක්‍ෂිත ක්‍රියාපටිපාටි බලන්න