මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න
  • Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy S3 දුරකථන විකිණීමට, පැල්මඩුල්ල

දැන්විම් 2 න් 1-2 දක්වා පෙන්නුම් කරයි