වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 167 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Double face led moving heads
Double face led moving heads

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 32
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - DRUM STOOL
DRUM STOOL

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 33
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha F310 with Electric Unit
Yamaha F310 with Electric Unit

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 18,000

දින 33
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamah Keyboard 970 expension
Yamah Keyboard 970 expension

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 34
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Alto Saxophone
Alto Saxophone

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 45,000

දින 34
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - FALCON SNARE DRUM
FALCON SNARE DRUM

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 34
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octapad Midi
Octapad Midi

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 35
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar wireless system
Guitar wireless system

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 35
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound equipments
Sound equipments

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 30,000

දින 35
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound equipments
Sound equipments

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 28,000

දින 35
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Leed guitar
Leed guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 36
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Miles keyboard organ
Miles keyboard organ

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 11,000

දින 36
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Guitar
Yamaha Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,250

දින 37
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Power Amp (1500W)
Power Amp (1500W)

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 38
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha keyboard
Yamaha keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Snare drum - japan
Yamaha Snare drum - japan

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar classical
Guitar classical

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,500

දින 39
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - LP Djembe
LP Djembe

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 40
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar & peddle
Guitar & peddle

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 41
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Qsc MX 2000a Amplifier
Qsc MX 2000a Amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 75,000

දින 42
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA KEYBOARD STYLES (BEATS)
YAMAHA KEYBOARD STYLES (BEATS)

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,000

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Hi fi Audio system with powerd amp
Hi fi Audio system with powerd amp

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 46,500

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar
Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Darbuka Drum
Darbuka Drum

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,500

දින 43
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Guitar
Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 43

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!