වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 168 න් 51-75 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Fortabal Sound
Fortabal Sound

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 80,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 4 arrey top
4 arrey top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 88,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Graund Odiuo Amp
Graund Odiuo Amp

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - INDIAN KOLKATA FLUTE SET
INDIAN KOLKATA FLUTE SET

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - UNIVERSAL GUITAR/VIOLIN PICKUP
UNIVERSAL GUITAR/VIOLIN PICKUP

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,250

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Dbx 2231 eq
Dbx 2231 eq

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 16,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland Spd 20x
Roland Spd 20x

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 90,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - EL 1700 bin+dubal top
EL 1700 bin+dubal top

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 165,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octapad midi
Octapad midi

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

දින 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Japan lead guitar
Japan lead guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Digitech Harmony Pedal
Digitech Harmony Pedal

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 33,500

දින 13
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Electrec Drumset MIDI
Electrec Drumset MIDI

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 37,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Base guitar
Base guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 17,000

දින 14
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Lark violin
Lark violin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,800

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Line Array Model Empty Top Box
Line Array Model Empty Top Box

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 15
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Sound setup
Sound setup

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,300,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - box guitar
box guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 15,000

දින 16
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA AMPLIFIER
YAMAHA AMPLIFIER

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - KENWOOD AMPLIFIER
KENWOOD AMPLIFIER

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Boss Pedal DS 1
Boss Pedal DS 1

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,500

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Keyboard Box
Keyboard Box

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bin/ Top Empty Box
Bin/ Top Empty Box

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 50,000

දින 17
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Bass Guitar
Bass Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 31,500

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - MARANTSZ AV AUDIO AMPLIFIER
MARANTSZ AV AUDIO AMPLIFIER

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 18
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Box Guitar
Box Guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,900

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!