දැන්විම් 155 න් 101-125 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ආභරණ

ආභරණ-නුවර - Amethyst Gem Ring ඇමතිස්ට්
Amethyst Gem Ring ඇමතිස්ට්

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,500

දින 40
ආභරණ-නුවර - Turquoise Silver Pendant
Turquoise Silver Pendant

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 2,000

දින 40
ආභරණ-නුවර - Amethyst Gems Ring ඇමතිස්ට්
Amethyst Gems Ring ඇමතිස්ට්

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 5,000

දින 40
ආභරණ-නුවර - රත්න ගෝමේදද සහ කාකනිල මැණික් රිදි මූදු
දින 40
ආභරණ-නුවර - ගෝම්ද මැණික් රිදි මුදුව Gomeda Ring
ගෝම්ද මැණික් රිදි මුදුව Gomeda Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 42
ආභරණ-නුවර - SILVER RING SET WITH BLUE TOPAZ
SILVER RING SET WITH BLUE TOPAZ

නුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 42
ආභරණ-නුවර - SILVER RING WITH NATURAL GOMEDA
SILVER RING WITH NATURAL GOMEDA

නුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 42
ආභරණ-නුවර - NATURAL YELLOW SAPPIRE FOR SALE
NATURAL YELLOW SAPPIRE FOR SALE

නුවර, ආභරණ

රු 125,000

දින 42
ආභරණ-නුවර - SILVER RING SET WITH NATURAL GEMS
SILVER RING SET WITH NATURAL GEMS

නුවර, ආභරණ

රු 20,000

දින 42
ආභරණ-නුවර - Bracelet
Bracelet

නුවර, ආභරණ

රු 11,500

දින 42
ආභරණ-නුවර - Silver Ring ( Darma Chakra )
Silver Ring ( Darma Chakra )

නුවර, ආභරණ

රු 3,500

දින 42
ආභරණ-නුවර - Dragon Necklace
Dragon Necklace

නුවර, ආභරණ

රු 450

දින 42
ආභරණ-නුවර - කාකනිල් මැණික් රිදි මුදුව
කාකනිල් මැණික් රිදි මුදුව

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 10,000

දින 43
ආභරණ-නුවර - Crystal Couple Ring
Crystal Couple Ring

නුවර, ආභරණ

රු 850

දින 43
ආභරණ-නුවර - Green Tourmaline Pendant ( Pachcha )
Green Tourmaline Pendant ( Pachcha )

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 7,500

දින 44
ආභරණ-නුවර - Yellow Sapphire Gem Ring (පුෂ්පරාග)
Yellow Sapphire Gem Ring (පුෂ්පරාග)

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 15,000

දින 44
ආභරණ-නුවර - Moonstone Pendant චන්ද්‍රකාන්ති
Moonstone Pendant චන්ද්‍රකාන්ති

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 4,000

දින 44
ආභරණ-නුවර - පද්මරාග, ගෝමේද සහ චන්ද්‍රකාන්ති මූදු
පද්මරාග, ගෝමේද සහ චන්ද්‍රකාන්ති මූදු

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 15,000

දින 44
ආභරණ-නුවර - Indian Bridel Jewelry
Indian Bridel Jewelry

නුවර, ආභරණ

රු 7,000

දින 44
ආභරණ-නුවර - Ballet Girl Necklace Blue
Ballet Girl Necklace Blue

නුවර, ආභරණ

රු 550

දින 45
ආභරණ-නුවර - Pink Sapphire gems ring රතු මැණික
Pink Sapphire gems ring රතු මැණික

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,000

දින 45
ආභරණ-නුවර - Blue Sapphire ( නිල් මැණික් )
Blue Sapphire ( නිල් මැණික් )

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,000

දින 46
ආභරණ-නුවර - Pachcha Gems Ring ( පච්ච )
Pachcha Gems Ring ( පච්ච )

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 3,500

දින 46
ආභරණ-නුවර - Nawarathna Gems Ring නවරත්න
Nawarathna Gems Ring නවරත්න

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 6,000

දින 46
ආභරණ-නුවර - Pearl Silver Ring
Pearl Silver Ring

සාමාජිකයානුවර, ආභරණ

රු 3,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!